Ban Giám Đốc

PGS.TS.  Trần Trung Tính             Chức vụ : Giám đốc

Nhiệm vụ

 Thực hiện công việc quản lý chung trong Dự án 

Trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Dự án trước Chủ Dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan hữu quan và đối tác quốc tế.

 Liên hệ:

- EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT: (0710) 3872 073

TS. Nguyễn Văn Bé             Chức vụ : Phó Giám đốc

Nhiệm vụ  

Hỗ trợ Giám đốc trong việc thực hiện công việc quản lý chung trong dự án 

Trách nhiệm  

Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Dự án trước Chủ Dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan hữu quan và đối tác quốc tế. 

Liên hệ:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- ĐT(0710) 3872 161

TS.  Phạm Minh Đức           Chức vụ : Thư ký quản lý

Nhiệm vụ

Hỗ trợ Giám đốc, Phó Giám đốc Dự án và giám sát 06 Đơn vị của PMU phù hợp với nguyên tắc chỉ đạo cho vay ODA của JICA và các quy định của GOV

Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Dự án trước Chủ Dự án,Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan hữu quan và đối tác quốc tế.

 Liên hệ:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ĐT(0710) 3872 162

Số lượt truy cập

056889
Hôm nay
Tất cả
46
56889