Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng

Ban Quản lý Dự án (PMU) chịu trách nhiệm thực hiện Dự án, bao gồm tổ chức đấu thầu, lập kế hoạch, ngân sách, giám sát, điều phối, lưu trừ các văn bản giấy tờ liên quan, trình nộp các văn bản liên quan bao gồm cả báo cáo thường niên và chứng từ tài chính, cũng như xây dựng và duy trì tài khoản.

Nhiệm vụ

Ban Quản lý Dự án có các nhiệm vụ cụ thể sau:

  1. Hỗ trợ Chủ đầu tư triển khai kế hoạch thực hiện tổng thể và kế hoạch thực hiện từng năm của Dự án
  2. Hỗ trợ Chủ đầu tư chuẩn bị thực hiện và thực hiện Dự án
  3. Hỗ trợ Chủ đầu tư thực hiện đấu thầu và quản lý hợp đồng
  4. Hỗ trợ Chủ đầu tư giải ngân, quản lý tài chính và tài sản của Dự án
  5. Thực hiện công tác teo dõi và đánh giá tình hình thực hiện Dự án
  6. Chuẩn bị để chủ dự án nghiệm thu và bàn giao kết quả đầu ra của Dự án sau khi hoàn thành; hoàn tất công tác kiểm toán, bàn giao tài sản của Dự án; lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán dự án
  7. Thực hiện các chức năng khác trong Khung hành động Dự án do Chủ đầu tư giao.

 

Số lượt truy cập

056892
Hôm nay
Tất cả
49
56892