Nhân sự

TT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
Ban Giám đốc
1 PGs. Ts. Trần Trung Tính Giám đốc (0710) 3872 073 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ts. Nguyễn Văn Bé Phó Giám đốc (0710) 3872 161 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Ts. Phạm Minh Đức Thư ký Quản lý  (0710) 3872 162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị Hành chính và Kế hoạch
1 Ts. Trần Thanh Điền Trưởng đơn vị  (0710) 3872 304 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 CN. Lâm Bá Khánh Toàn Chuyên viên Pháp lý  (0710) 3872 304 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 CN. Châu Phương Uyên Thư ký  (0710) 3872 162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị  Tài chính
1 Ths. Nguyễn Văn Duyệt Kế toán trưởng  (0710) 3872 244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ths. Phan Thị Mỹ Hoàng Kế toán  (0710) 3872 244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 CN. Lai Nguyễn Bảo Ngọc Thu quỹ  (0710) 3872 244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị Phát triển Nhân lực
1 Ts. Văn Phạm Đan Thủy Trưởng đơn vị  (0710) 3872 301 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 CN. Nguyễn Hoàng Phụng Thành viên  (0710) 3872 301 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ThS. Bùi Thị Hương Giang Thành viên  (0710) 3872 301 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị Quản lý Nghiên cứu
1 Ts. Nguyễn Đắc Khoa Trưởng đơn vị  (0710) 3872 302 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ths. Nguyễn Văn Tấn Thành viên  (0710) 3872 302 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị Mua sắm Đấu thầu 
1 Ts. Ngô Quang Hiếu Trưởng đơn vị  (0710) 3872 233 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ks. Nguyễn Thanh Tuấn Thành viên  (0710) 3872 233 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị Quản lý Xây dựng
1 Ts. Bùi Lê Anh Tuấn Trưởng đơn vị  (0710) 3872 042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ths. Trần Hoàng Tuấn Thành viên  (0710) 3872 042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Ts. Trần Văn Tỷ Thành viên  (0710) 3872 042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị Giám Sát và Đánh giá
1 Ts. Hứa Thái Nhân Trưởng đơn vị  (0710) 3872 304    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 CN. Châu Thị Tìm Thành viên  (0710) 3872 304   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số lượt truy cập

056890
Hôm nay
Tất cả
47
56890