Đơn vị Mua sắm Đấu thầu

Nhiệm vụ

 Đơn vị Mua sắm Đấu thầu chịu trách nhiệm sắp xếp các vấn đề về quản lý mua sắm đấu thầu liên quan đến Dự án phù hợp với nguyên tắc chỉ đạo cho vay ODA của JICA và các quy định của GOV.

 Công việc cụ thể

 Thực hiện công việc thu mua minh bạch và chất lượng qua các công việc sau đây:

  • Chuẩn bị kế hoạch thu mua
  • Chuẩn bị TORs của các cố vấn
  • Kiểm tra kỹ thuật thiết bị
  • Quản lý thầu của các dịch vụ cố vấn, thiết bị và công việc nhà nước
  • Điều phối với bên thụ hưởng để nhận và kiểm tra các thiết bị mới từ nhà cung ứng
  • Giám sát các nhà thầu
  • Làm công việc thanh tra
  • Các hoạt động cần thiết khác

 

Liên hệ:

Ngô Quang Hiếu                                                                     Nguyễn Thanh Tuấn

ĐT: (0710) 3872 233                                                              ĐT: (0710) 3872 233

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                     Email: nthaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Số lượt truy cập

056888
Hôm nay
Tất cả
45
56888