Đơn vị Quản lý Nghiên cứu

Nhiệm vụ

 

Đơn vị Quản lý Nghiên cứu chịu trách nhiệm sắp xếp các vấn đề về quản lý nghiên cứu liên quan đến dự án phù hợp với nguyên tắc chỉ đạo cho vay ODA của JICA và các quy định của GO.

 

Công việc cụ thể

 

Thiết kế và thực hiện các cơ chế hiệu quả cho các hoạt động nghiên cứu nâng cao thông qua các công việc:

  • Thiết lập cơ chế thích hợp để quản lý các dự án nghiên cứu và ngân sách nghiên cứu cạnh tranh
  • Thiết lập tiêu chuẩn lựa chọn các kế hoạch nghiên cứu
  • Tổ chức ủy ban nghiên cứu và lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu
  • Quản lý và đánh giá lĩnh vực nghiên cứu được chọn
  • Hỗ trợ phổ biến các kết quả nghiên cứu
  • Kiểm tra yêu cầu chi tiêu ngân sách liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu
  • Xúc tiến hợp tác nghiên cứu trong các hợp tác về công nghiệp – học thuật
  • Hỗ trợ quản lý hợp đồng
  • Các công việc cần thiết khác

Liên hệ:

Nguyễn Đắc Khoa

ĐT: (0710) 3872 302

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Số lượt truy cập

056853
Hôm nay
Tất cả
10
56853