Danh sách thanh toán ra trường đối với SV tốt nghiệp lần 1 đợt 1 năm 2016

>> Xem danh sách

>> Phiếu thanh toán ra trường

- SV xem danh sách nợ thanh toán ra trường (nếu có) liên hệ với từng đơn vị để thanh toán:

+ SV nợ phòng Tàiv vụ: Đến liên hệ với thầy Phạm Than...