Danh sách SV tốt nghiệp và thanh toán ra trường Đợt 2 năm 2016

>> Danh sách SV tốt nghiệp (chính thức)

>> Phiếu thanh toán ra trường

* Lưu ý:

- SV liên hệ với các đơn vị  nếu còn nợ thanh toán ra trường và nhận QĐ tốt nghiệp tại đơn vị quản lý ngành từ ngà...