Trang chủ Văn bản Bộ GD & ĐT ban hành

Văn bản pháp quy ban hành cấp Bộ

E-mail In PDF

Ký hiệu

Ngày

Trích yếu

2252/QĐ-BGDĐT

31-05-2011

Quyết định phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp đại học

19/2011/TT-BGDĐT

24-05-2011

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

1146/QĐ-BGDĐT

23-03-2011

Quyết định ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/2011/TT-BGDĐT

28-02-2011

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011

11/2011/TT-BGDĐT

28-02-2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT

09/2011/TT-BGDĐT

24-02-2011

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nông-Lâm-Ngư nghiệp

649/QĐ–BGDĐT

15-02-2011

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 và khoản 4 Điều 5 Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2010

04/2011/TT-BGDĐT

28-01-2011

Thông tư ban hành quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

22/2001/QĐ-BGD&ĐT

26-06-2001

Quy định về đào tạo cấp bằng đại học thứ 2

15/2011/TT-BGDĐT

09-04-2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT

62/2008/QĐ-BGDĐT

25-11-2008

Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ theo hình thức Vừa làm vừa học năm 2008

69/2007/QĐ-BGDĐT

14-11-2007

Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh

43/2007/QĐ-BGDĐT

15-08-2007

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

06/2008/QĐ-BGDĐT

13-02-2008

Quy định về đào tạo liên thông từ Cao đẳng – Đại học