Trang chủ Biểu mẫu

Các biểu mẫu sử dụng

E-mail In PDF

* Các biểu mẫu sử dụng cho sinh viên:

1.  Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm miễn M (có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDTC, GDQP)

2.  Đơn đề nghị xét miến và công nhận điểm học phần (bảo lưu điểm đã học ĐH trước đây)

3.  Đơn đề nghị điểm I (vắng thi kết thúc học phần)

4.  Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Anh văn

5.  Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn

6.  Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ A - Anh văn

7.  Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ A - Pháp văn

8.  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất

9.  Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

10. Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành Chương trình đào tạo (nộp tại bàn số 6 - Phòng Đào tạo)

* Lưu ý:

- Đơn số 1,2,3 sinh viên gửi trực tiếp cho đơn vị quản lý ngành học.

- Đơn từ số 4 -> 9 sinh viên gửi trực tiếp tại phòng Đào tạo (bàn số 6).

* Các biểu mẫu dành cho giảng viên:

- Mẫu về giáo trình, tài liệu học tập

- Mẫu đề nghị, xác nhận sử dụng sách

 

* Mẫu đơn quy đổi điểm hệ 4 sang điểm hệ 10 (Học bổng Vallet) SV ghi phần điểm  hệ 4 và bỏ trống phần điểm hệ 10, in ra và nộp cho thầy Tú tại Phòng Đào tạo (SV không có chuyên ngành thì bỏ trống)