BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
       

 

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ QUÝ 1 NĂM 2016

(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016)

   I. NGÀNH – CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

Tổng cộng

Cao đẳng

Đại học

Cao học

Nghiên cứu sinh

154

02

96

40 (01 ngành liên kết nước ngoài; 02 ngành bằng tiếng Anh)

16

 

   II. SINH VIÊN:

 

Trình độ đào tạo

Tổng số/nhóm

Nữ (%)

Ghi chú

1. Đại học và cao đẳng

52.360

24.358 (46,52%)

 

Chính quy

28.538

14.616

 

Vừa làm vừa học địa phương

12.192

4.908

 

Vừa làm vừa học tại trường

2.145

1.082

 

Cử tuyển

235

134

 

Liên thông

599

329

 

Bằng 2

434

248

 

Đào tạo theo địa chỉ

53

23

 

Cao đẳng

138

40

 

Đào tạo từ xa

6.655

2.237

 

Sinh viên nước ngoài

9

2

 

Xét tuyển thẳng

882

467

 

Dự bị xét tuyển thẳng

374

212

 

Dự bị đại học

93

56

 

Dự bị cử tuyển

13

4

 

2. Sau đại học    

3.104

1.584 (51,03%)

 

Thạc sĩ

2.775

1.444 (52,04%)

 

Tiến sĩ

329

140 (42,55%)

 

Tổng cộng

55.464

25.942 (46,77%)

 

 

   III. SỐ LƯỢNG SINH VIÊN CHÍNH QUY THEO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO:

 

STT

Đơn vị đào tạo

Đại học

Cao học

NCS

Tổng cộng

1

Khoa Công nghệ

4.709

77

0

4.786

2

Khoa CN Thông tin & TT

2.134

127

0

2.261

3

Khoa Khoa học Chính trị

643

0

0

643

4

Khoa Khoa hoc Tự nhiên

955

350

0

1.305

5

Khoa Khoa học XH&NV

887

28

0

915

6

Khoa Kinh tế - QTKD

3.673

878

70

4.621

7

Khoa Luật

1.090

193

0

1.283

8

Khoa Môi trường & TNTN

1.628

207

45

1.880

9

Khoa Ngoại ngữ

1.510

132

0

1.642

10

Khoa Nông nghiệp & SHUD

3.514

374

109

3.997

11

Khoa Phát triển nông thôn

2.471

0

0

2.471

12

Khoa Sư phạm

2.781

134

0

2.915

13

Khoa Thuỷ sản

1.255

107

45

1.407

14

Viện NC PTĐBSCL

287

68

18

373

15

Viện NC&PT CNSH

725

100

42

867

16

Bộ môn Giáo dục thể chất

276

0

0

276

 

Tổng cộng

28.538

2775

329

31.642

   IV. CÁN BỘ:

Trình độ

 

Số lượng CCVC      

Chức danh

 

Số lượng

GV

Theo Quỹ lương

Số lượng

CCVC

Tiến sĩ

328

Giáo sư

6

Cán bộ giảng dạy

1.181

Thạc sĩ

808

Phó giáo sư

110

Không là CBGD

816

Đại học

576

GVC. Tiến sĩ

50

Biên chế nhà nước

1.307

Cao đẳng

50

 GV. Tiến sĩ

154

HĐ Trường trả lương

341

Trình độ khác

235

GVC. Thạc sĩ

108

HĐ Đơn vị trả lương

349

 

 

GV. Thạc sĩ

600

 

 

 

 

GV. Đại học

150

 

 

Tổng cộng

1.997

 

1.178

 

 

Nữ

858 (43,0%)

 

 

 

 

   IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

 

STT

Nội dung

ĐVT

Tổng số

Ghi chú

1

Tổng diện tích đất đai

m2

2.185.369,00

 

1.1

Diện tích khu 1

m2

62.251,50

 

1.2

Diện tích khu 2

m2

809.530,20

 

1.3

Diện tích khu 3

m2

5.527,20

 

1.4

Diện tích khu Hoà An

m2

1.112.901,00

 

1.5

Diện tích đất lò gạch Bùng Binh

m2

23.726,00

 

1.6

DT đất Trại thực nghiệm Vĩnh Châu

m2

171.142,10

 

1.7

DT đất Nhà cộng đồng An Bình

m2

291,00

 

2

Giảng đường

 

 

 

2.1

- Số phòng

phòng

259

 

2.2

- Tổng diện tích

m2

51.422,70

Sàn xây dựng

3

Phòng học máy tính

   

 

3.1

- Số phòng

phòng

34

 

3.2

- Tổng diện tích

m2

2.044,00

Sàn xây dựng

4

Phòng học ngoại ngữ

   

 

4.1

- Số phòng

phòng

04

 

4.2

- Tổng diện tích

m2

180,00

Sàn xây dựng

5

Diện tích thư viện

 

12.276.00

 

6

Phòng thí nghiệm

   

 

6.1

- Số phòng

phòng

45

(nhà)

6.2

- Tổng diện tích

m2

38.436,48

Sàn xây dựng

7

Xưỡng thực tập, thực hành

   

 

7.1

- Số phòng

phòng

07

 

7.2

- Tổng diện tích

m2

5.496,00

Sàn xây dựng

8

Ký túc xá

   

 

8.1

- Số phòng

phòng

1.422

 

8.2

- Tổng diện tích

m2

77.259,12

Sàn xây dựng

9

Diện tích hội trường

m2

5.763,00

Sàn xây dựng

10

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

4.965,00

Sàn xây dựng

11

DT sân vận động và sân TDTT (Khu II: 03 sân bóng đá, 15 sân bóng chuyền, 02 sân cầu lông, 01 sân tập dụng cụ TDTT ngoài trời)

m2

58.042,00

Khu Hòa An: 03 sân tập dụng cụ TDTT phối hợp

 

                                                                

                        Cần Thơ, ngày  04   tháng  4  năm 2016

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 

                                           (Đã ký)

                           Hà Thanh Toàn

 

Địa chỉ Liên hệ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3831 530        
Fax: (0710) 3838474
Copyright © 2014 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đại học Cần Thơ