BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ

(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2015)

I. NGÀNH – CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

Tổng cộng

Cao đẳng

Đại học

Cao học

Nghiên cứu sinh

151

02

96

38 (01 ngành liên kết nước ngoài; 01 ngành bằng tiếng Anh)

15

 

 II. SINH VIÊN:

 

Trình độ đào tạo

Tổng số/nhóm

Nữ (%)

Ghi chú

1. Đại học và cao đẳng

56.735

26.980 (47,55%)

 

Chính quy

31.361

16.342

 

Vừa làm vừa học địa phương

13.181

5.444

 

Vừa làm vừa học tại trường

2.434

1.312

 

Cử tuyển

274

159

 

Liên thông

648

355

 

Bằng 2

509

295

 

Đào tạo theo địa chỉ

53

23

 

Cao đẳng

141

42

 

Đào tạo từ xa

6.773

2.268

 

Sinh viên nước ngoài

11

1

 

Xét tuyển thẳng

889

471

 

Dự bị xét tuyển thẳng

373

212

 

Dự bị đại học

88

56

 

2. Sau đại học    

3.355

1.705 (50,82 %)

 

Thạc sĩ

3.014

1.560 (51.8 %)

 

Tiến sĩ

341

145 (42,5%)

 

Tổng cộng

60.090

28.685 (47,74%)

 

 

 III. SỐ LƯỢNG SINH VIÊN CHÍNH QUY THEO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO:

 

STT

Đơn vị đào tạo

Đại học

Cao học

NCS

Tổng cộng

1

Viện NC PTĐBSCL

312

86

18

416

2

Viện NC&PT CNSH

828

104

47

979

3

Khoa CNTT&TT

2.148

137

0

2.285

4

Khoa Khoa hoc Tự nhiên

1.103

373

0

1.476

5

Khoa Kinh tế - QTKD

4.408

901

72

5.381

6

Khoa Luật

1.301

196

0

1.497

7

Khoa Khoa học Chính trị

647

0

0

647

8

Khoa Môi trường & TNTN

1.847

260

45

2.152

9

Khoa Nông nghiệp & SHUD

3.934

447

114

4.495

10

Khoa Sư phạm

2.800

137

0

2.937

11

Khoa Khoa học XH&NV

1.036

30

0

1.066

12

Khoa Thuỷ sản

1.508

126

45

1.679

13

Khoa Công nghệ

4.823

78

0

4.901

14

Khoa Phát triển nông thôn

2.786

0

0

2.876

15

Khoa Ngoại ngữ

1.601

139

0

1.740

16

Bộ môn Giáo dục thể chất

279

0

0

279

 

Tổng cộng

31.361

3.014

341

34.716

 IV. CÁN BỘ:

Trình độ

 

Số lượng

CCVC

Chức danh

Số lượng

Giảng viên

Theo Quỹ lương

Số lượng

CCVC

Tiến sĩ

326

Giáo sư

7

Cán bộ giảng dạy

1.188

Thạc sĩ

810

Phó giáo sư

110

Không là CBGD

833

Đại học

593

GVC. Tiến sĩ

50

Biên chế nhà nước

1.308

Cao đẳng

52

 GV. Tiến sĩ

151

HĐ Trường trả lương

344

Trình độ khác

240

GVC. Thạc sĩ

111

HĐ Đơn vị trả lương

369

   

GV. Thạc sĩ

598

   
   

GV. Đại học

161

   

Tổng cộng

2.021

 

1.188

   

Nữ

849 (42,0%)

 

 

   

IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

 

STT

Nội dung

ĐV tính

Tổng số

Ghi chú

1

Tổng diện tích đất đai

m2

2.185.369,00

 

1.1

Diện tích khu 1

m2

62.251,50

 

1.2

Diện tích khu 2

m2

809.530,20

 

1.3

Diện tích khu 3

m2

5.527,20

 

1.4

Diện tích khu Hoà An

m2

1.112.901,00

 

1.5

Diện tích đất lò gạch Bùng Binh

m2

23.726,00

 

1.6

DT đất Trại thực nghiệm Vĩnh Châu

m2

171.142,10

 

1.7

DT đất Nhà cộng đồng An Bình

m2

291,00

 

2

Giảng đường

     

2.1

- Số phòng

phòng

259

 

2.2

- Tổng diện tích

m2

51.422,70

DT sàn xây dựng

3

Phòng học máy tính

     

3.1

- Số phòng

phòng

34

 

3.2

- Tổng diện tích

m2

2.044,00

DT sàn xây dựng

4

Phòng học ngoại ngữ

     

4.1

- Số phòng

phòng

04

 

4.2

- Tổng diện tích

m2

180,00

DT sàn xây dựng

5

Diện tích thư viện

 

12.276.00

 

6

Phòng thí nghiệm

     

6.1

- Số phòng

phòng (nhà)

45

 

6.2

- Tổng diện tích

m2

38.436,48

DT sàn xây dựng

7

Xưỡng thực tập, thực hành

     

7.1

- Số phòng

phòng

07

 

7.2

- Tổng diện tích

m2

5.496,00

DT sàn xây dựng

8

Ký túc xá

     

8.1

- Số phòng

phòng

1.422

 

8.2

- Tổng diện tích

m2

77.259,12

DT sàn xây dựng

9

Diện tích hội trường

m2

5.763,00

DT sàn xây dựng

10

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

4.965,00

DT sàn xây dựng

11

DT sân vận động và sân thể dục-thể thao (Khu II: 03 sân bóng đá, 15 sân bóng chuyền, 02 sân cầu lông, 01 sân tập dụng cụ TDTT ngoài trời; Khu Hòa An: 03 sân tập TDTT phối hợp)

m2

58.042,00

 

 

                                                                 

         Cần Thơ, ngày 06 tháng 01 năm 2016

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 

          (Đã ký)

 

                                                                                            Hà Thanh Toàn

Địa chỉ Liên hệ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3831 530        
Fax: (0710) 3838474
Copyright © 2014 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đại học Cần Thơ