BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
       

 


BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ QUÝ 2 NĂM 2016

(Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016)

   I. NGÀNH – CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

Tổng cộng

Cao đẳng

Đại học

Cao học

Nghiên cứu sinh

154

02

96

40 (01 ngành liên kết nước ngoài; 02 ngành bằng tiếng Anh)

16

 

   II. SINH VIÊN:

 

Trình độ đào tạo

Tổng số/nhóm

Nữ (%)

Ghi chú

1. Đại học và cao đẳng

48.496

23.009 (47,45%)

 

Chính quy

25.494

13.676

 

Vừa làm vừa học địa phương

12.192

4.908

 

Vừa làm vừa học tại trường

2.145

1.082

 

Cử tuyển

201

124

 

Liên thông

552

305

 

Bằng 2

314

186

 

Đào tạo theo địa chỉ

53

23

 

Cao đẳng

0

0

 

Đào tạo từ xa

6.655

2.237

 

Sinh viên nước ngoài

8

1

 

Xét tuyển thẳng

882

467

 

Dự bị xét tuyển thẳng

     

Dự bị đại học

     

Dự bị cử tuyển

     

2. Sau đại học    

3.584

1.827 (50,98%)

 

Thạc sĩ

3216

1671

 

Tiến sĩ

368

156

 

Tổng cộng

52.080

24.836 (47,69%)

 

 

   III. SỐ LƯỢNG SINH VIÊN CHÍNH QUY THEO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO:

 

STT

Đơn vị đào tạo

Đại học

Cao học

NCS

Tổng cộng

1

Khoa Công nghệ

4.426

86

0

4.512

2

Khoa CN Thông tin & TT

2.112

134

0

2.246

3

Khoa Khoa học Chính trị

554

0

0

554

4

Khoa Khoa hoc Tự nhiên

838

383

0

1.221

5

Khoa Khoa học XH&NV

771

32

0

803

6

Khoa Kinh tế

3.253

994

88

4.335

7

Khoa Luật

1.003

220

0

1.223

8

Khoa Môi trường & TNTN

1.560

238

50

1.848

9

Khoa Ngoại ngữ

1.263

52

0

1.315

10

Khoa Nông nghiệp & SHUD

3.150

447

116

3.713

11

Khoa Phát triển nông thôn

2.278

0

0

2.278

12

Khoa Sư phạm

1.987

304

0

2.291

13

Khoa Thuỷ sản

1.141

131

49

1.321

14

Viện NC PTĐBSCL

266

72

46

384

15

Viện NC&PT CNSH

689

123

19

831

16

Bộ môn Giáo dục thể chất

203

0

0

203

 

Tổng cộng

25.494

3216

368

29.078

   IV. CÁN BỘ:

Trình độ

Số lượng CCVC       

Chức danh

Số lượng

GV

Theo Quỹ lương

Số lượng

CCVC

Tiến sĩ

330

Giáo sư

6

Cán bộ giảng dạy

1.162

Thạc sĩ

820

Phó giáo sư

110

Không là CBGD

814

Đại học

565

GVC. Tiến sĩ

50

Biên chế nhà nước

1.303

Cao đẳng

50

 GV. Tiến sĩ

157

HĐ Trường trả lương

321

Trình độ khác

211

GVC. Thạc sĩ

95

HĐ Đơn vị trả lương

352

   

GV. Thạc sĩ

604

   
   

GV. Đại học

137

   

Tổng cộng

1.976

 

1.159

   

Nữ

858 (43,42%)

       

   IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

 

STT

Nội dung

ĐVT

Tổng số

Ghi chú

1

Tổng diện tích đất đai

m2

2.185.369,00

 

1.1

Diện tích khu 1

m2

62.251,50

 

1.2

Diện tích khu 2

m2

809.530,20

 

1.3

Diện tích khu 3

m2

5.527,20

 

1.4

Diện tích khu Hoà An

m2

1.112.901,00

 

1.5

Diện tích đất lò gạch Bùng Binh

m2

23.726,00

 

1.6

DT đất Trại thực nghiệm Vĩnh Châu

m2

171.142,10

 

1.7

DT đất Nhà cộng đồng An Bình

m2

291,00

 

2

Giảng đường

     

2.1

- Số phòng

phòng

259

 

2.2

- Tổng diện tích

m2

51.422,70

Sàn xây dựng

3

Phòng học máy tính

     

3.1

- Số phòng

phòng

34

 

3.2

- Tổng diện tích

m2

2.044,00

Sàn xây dựng

4

Phòng học ngoại ngữ

     

4.1

- Số phòng

phòng

04

 

4.2

- Tổng diện tích

m2

180,00

Sàn xây dựng

5

Diện tích thư viện

 

12.276.00

Sàn xây dựng

6

Phòng thí nghiệm

     

6.1

- Số phòng

phòng

45

(nhà)

6.2

- Tổng diện tích

m2

38.436,48

Sàn xây dựng

7

Xưỡng thực tập, thực hành

     

7.1

- Số phòng

phòng

07

 

7.2

- Tổng diện tích

m2

5.496,00

Sàn xây dựng

8

Ký túc xá

     

8.1

- Số phòng

phòng

1.422

 

8.2

- Tổng diện tích

m2

77.259,12

Sàn xây dựng

9

Diện tích hội trường

m2

5.763,00

Sàn xây dựng

10

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

4.965,00

Sàn xây dựng

11

DT sân vận động và sân TDTT (Khu II: 03 sân bóng đá, 15 sân bóng chuyền, 02 sân cầu lông, 01 sân tập dụng cụ TDTT ngoài trời)

m2

58.042,00

Khu Hòa An: 03 sân tập dụng cụ TDTT phối hợp

 

                                                                 

         Cần Thơ, ngày  07  tháng  7  năm 2016

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 

 (Đã Ký)

   Hà Thanh Toàn

Địa chỉ Liên hệ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3831 530        
Fax: (0710) 3838474
Copyright © 2014 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đại học Cần Thơ