BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
       


BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ QUÝ 3 NĂM 2016

(Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2016)

   I. NGÀNH – CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

Tổng cộng

Cao đẳng

Đại học

Cao học

Nghiên cứu sinh

155

02

97 (2 ngành có đào tạo chương trình tiên tiến và 2 ngành có đào tạo chương trình chất lượng cao)

40 (01 ngành liên kết nước ngoài; 02 ngành bằng tiếng Anh)

16

 

   II. SINH VIÊN:

 

Trình độ đào tạo

Tổng số/nhóm

Nữ

Ghi chú

1. Đại học và cao đẳng

55.254

26.756

48,42 % nữ

Chính quy

32.364

16.679

 

Vừa làm vừa học địa phương

12.515

5.857

 

Vừa làm vừa học tại trường

1.593

753

 

Cử tuyển

230

134

 

Liên thông

523

288

 

Bằng 2

303

182

 

Đào tạo theo địa chỉ

0

0

 

Cao đẳng

0

0

 

Đào tạo từ xa

6.375

2.142

 

Sinh viên nước ngoài

8

1

 

Xét tuyển thẳng

1.185

635

 

Dự bị xét tuyển thẳng

153

82

 

Dự bị đại học

0

0

 

Dự bị cử tuyển

5

3

 

2. Sau đại học    

3.848

1.964

51,04% nữ

Thạc sĩ

3.461

1.799

 

Tiến sĩ

387

165

 

Tổng cộng

59.102

28.720

48,59% nữ

 

   III. SỐ LƯỢNG SINH VIÊN CHÍNH QUY THEO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO:

 

STT

Đơn vị đào tạo

Đại học

Cao học

NCS

Tổng cộng

1

Khoa Công nghệ

5.430

147

0

5.577

2

Khoa CN Thông tin & TT

2.513

153

2

2.668

3

Khoa Khoa học Chính trị

743

0

0

743

4

Khoa Khoa học Tự nhiên

1.047

451

0

1.498

5

Khoa Khoa học XH&NV

1.126

47

0

1.173

6

Khoa Kinh tế

4.363

1.008

91

5.462

7

Khoa Luật

1.303

207

0

1.510

8

Khoa Môi trường & TNTN

1.980

235

51

2.266

9

Khoa Ngoại ngữ

1.464

80

0

1.544

10

Khoa Nông nghiệp & SHUD

4.159

457

124

4.740

11

Khoa Phát triển nông thôn

2.916

0

0

2.916

12

Khoa Sư phạm

2.386

330

0

2.716

13

Khoa Thuỷ sản

1.503

133

49

1.685

14

Viện NC PTĐBSCL

341

136

19

496

15

Viện NC&PT CNSH

846

77

51

974

16

Bộ môn Giáo dục thể chất

244

0

0

244

 

Tổng cộng

32.364

3.461

387

36.212

   IV. CÁN BỘ:

Trình độ

Số lượng CCVC      

Chức danh

Số lượng

GV

Theo Quỹ lương

Số lượng

CCVC

Tiến sĩ

340

Giáo sư

6

Cán bộ giảng dạy

1.160

Thạc sĩ

829

Phó giáo sư

110

Không là CBGD

820

Đại học

548

GVC. Tiến sĩ

50

Biên chế nhà nước

1300

Cao đẳng

47

 GV. Tiến sĩ

169

HĐ Trường trả lương

325

Trình độ khác

216

GVC. Thạc sĩ

95

HĐ Đơn vị trả lương

355

   

GV. Thạc sĩ

616

   
   

GV. Đại học

126

   

Tổng cộng

1.980

 

1.172

   

Nữ (43,38%)

859

       

   IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

 

STT

Nội dung

ĐVT

Tổng số

Ghi chú

1

Tổng diện tích đất đai

m2

2.185.369,00

 

1.1

Diện tích khu 1

m2

62.251,50

 

1.2

Diện tích khu 2

m2

809.530,20

 

1.3

Diện tích khu 3

m2

5.527,20

 

1.4

Diện tích khu Hoà An

m2

1.112.901,00

 

1.5

Diện tích đất lò gạch Bùng Binh

m2

23.726,00

 

1.6

DT đất Trại thực nghiệm Vĩnh Châu

m2

171.142,10

 

1.7

DT đất Nhà cộng đồng An Bình

m2

291,00

 

2

Giảng đường

     

2.1

- Số phòng

phòng

259

 

2.2

- Tổng diện tích

m2

51.422,70

Sàn xây dựng

3

Phòng học máy tính

     

3.1

- Số phòng

phòng

34

 

3.2

- Tổng diện tích

m2

2.044,00

Sàn xây dựng

4

Phòng học ngoại ngữ

     

4.1

- Số phòng

phòng

04

 

4.2

- Tổng diện tích

m2

180,00

Sàn xây dựng

5

Diện tích thư viện

 

12.276.00

Sàn xây dựng

6

Phòng thí nghiệm

     

6.1

- Số phòng

phòng

45

(nhà)

6.2

- Tổng diện tích

m2

38.436,48

Sàn xây dựng

7

Xưỡng thực tập, thực hành

     

7.1

- Số phòng

phòng

07

 

7.2

- Tổng diện tích

m2

5.496,00

Sàn xây dựng

8

Ký túc xá

     

8.1

- Số phòng

phòng

1.422

 

8.2

- Tổng diện tích

m2

77.259,12

Sàn xây dựng

9

Diện tích hội trường

m2

5.763,00

Sàn xây dựng

10

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

4.965,00

Sàn xây dựng

11

DT sân vận động và sân TDTT (Khu I: 02 sân cầu lông và 01 sân tenis; Khu II: 03 sân bóng đá, 15 sân bóng chuyền, 02 sân cầu lông, 02 sân tập dụng cụ TDTT ngoài trời)

m2

50.079,00

Khu Hòa An: 03 sân TDTT ngoài trời, 01 sân bóng đá

 

                                                                

         Cần Thơ, ngày 10  tháng 10  năm 2016

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

   Hà Thanh Toàn

                                                                                

Địa chỉ Liên hệ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3831 530        
Fax: (0710) 3838474
Copyright © 2014 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đại học Cần Thơ