BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
       


BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ QUÝ 2 NĂM 2017

(Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2017)

   I. NGÀNH – CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

Cao đẳng

Đại học

Cao học

Nghiên cứu sinh

Tổng cộng

02

97 (2 ngành có đào tạo chương trình tiên tiến và 2 ngành có đào tạo chương trình chất lượng cao)

43 (01 ngành liên kết nước ngoài; 03 ngành bằng tiếng Anh)

16

158

 

   II. SINH VIÊN:

 

Trình độ đào tạo

Tổng số/nhóm

Nữ

Ghi chú

1. Đại học và cao đẳng

43.735

20.383

46,61% nữ

Chính quy

25.128

12.803

 

Vừa làm vừa học địa phương

9.931

3.908

 

Vừa làm vừa học tại trường

1.912

963

 

Cử tuyển

138

84

 

Liên thông

663

357

 

Bằng 2

178

94

 

Đào tạo theo địa chỉ

0

0

 

Cao đẳng

0

0

 

Đào tạo từ xa

4.611

1.546

 

Sinh viên nước ngoài

8

1

 

Xét tuyển thẳng

1.166

627

 

Dự bị xét tuyển thẳng

     

Dự bị đại học

   

 

Dự bị cử tuyển

     

2. Sau đại học    

3.184

1.642

51,57% nữ

Thạc sĩ

2.799

1.472

 

Tiến sĩ

385

170

 

Tổng cộng

46.919

22.025

46,94% nữ

 

   III. SỐ LƯỢNG SINH VIÊN CHÍNH QUY THEO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO:

 

STT

Đơn vị đào tạo

Đại học

Cao học

NCS

Tổng cộng

1

Khoa Công nghệ

4.476

184

0

4.660

2

Khoa CN Thông tin & TT

2.250

87

6

2.343

3

Khoa Khoa học Chính trị

619

0

0

619

4

Khoa Khoa học Tự nhiên

758

300

0

1.058

5

Khoa Khoa học XH&NV

877

57

0

934

6

Khoa Kinh tế

3.384

858

94

4.336

7

Khoa Luật

985

176

0

1.161

8

Khoa Môi trường & TNTN

1.593

168

49

1.810

9

Khoa Ngoại ngữ

1.010

128

0

1.138

10

Khoa Nông nghiệp & SHUD

3.165

318

119

3.602

11

Khoa Phát triển nông thôn

2.293

0

0

2.293

12

Khoa Sư phạm

1.551

251

0

1.802

13

Khoa Thuỷ sản

1.110

107

44

1.261

14

Viện NC PTĐBSCL

264

58

19

341

15

Viện NC&PT CNSH

635

107

54

796

16

Bộ môn Giáo dục thể chất

158

0

0

158

 

Tổng cộng

25.128

2.799

385

28.312

   IV. CÁN BỘ:

Trình độ

 

Số lượng CCVC      

Chức danh

 

Số lượng

GV

Theo Quỹ lương

Số lượng

CCVC

Tiến sĩ

358

Giáo sư

7

Cán bộ giảng dạy

1.139

Thạc sĩ

831

Phó giáo sư

114

Không là CBGD

789

Đại học

486

GVC. Tiến sĩ

50

Biên chế nhà nước

1.279

Cao đẳng

47

 GV. Tiến sĩ

179

HĐ Trường trả lương

326

Trình độ khác

206

GVC. Thạc sĩ

84

HĐ Đơn vị trả lương

323

 

 

GV. Thạc sĩ

616

 

 

 

 

GV. Đại học

89

 

 

Tổng cộng

1.928

 

1.139

 

 

Nữ (43,83%)

845

 

 

 

 

   IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

 

STT

Nội dung

ĐVT

Tổng số

Ghi chú

1

Tổng diện tích đất đai

m2

2.185.369,00

 

1.1

Diện tích khu 1

m2

62.251,50

 

1.2

Diện tích khu 2

m2

809.530,20

 

1.3

Diện tích khu 3

m2

5.527,20

 

1.4

Diện tích khu Hoà An

m2

1.112.901,00

 

1.5

Diện tích đất lò gạch Bùng Binh

m2

23.726,00

 

1.6

DT đất Trại thực nghiệm Vĩnh Châu

m2

171.142,10

 

1.7

DT đất Nhà cộng đồng An Bình

m2

291,00

 

2

Giảng đường, hội trường, phòng học

 

 

 

2.1

- Số phòng/hội trường

phòng/

hội trường

278

 

2.2

- Tổng diện tích

m2

57.185,70

Sàn xây dựng

3

Phòng học ngoại ngữ, đa phương tiện, biên dịch

   

 

3.1

- Số phòng

phòng

09

 

3.2

- Tổng diện tích

m2

510

Sàn xây dựng

4

Diện tích thư viện và Trung tâm học liệu

 

12.276.00

Sàn xây dựng

5

Phòng thí nghiệm, thực hành thí nghiệm, thực hành máy tính, xưởng, trại và bệnh xá thú y

   

 

5.1

- Số phòng

phòng

134

 

5.2

- Tổng diện tích

m2

45.976,48

Sàn xây dựng

6

Ký túc xá

   

 

6.1

- Số phòng

phòng

1.391

 

6.2

- Tổng diện tích

m2

77.259,12

Sàn xây dựng

7

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

2.320,00

Sàn xây dựng

8

Diện tích nhà thể dục thể thao (02 nhà)

m2

4.965,00

Sàn xây dựng

9

DT sân vận động và sân TDTT (Khu I: 02 sân cầu lông và 01 sân tenis; Khu II: 03 sân bóng đá, 15 sân bóng chuyền, 02 sân cầu lông, 02 sân tập dụng cụ TDTT ngoài trời)

m2

55.879,00

Khu Hòa An: 03 sân TDTT ngoài trời, 01 sân bóng đá nền cát, 06 SBĐ cỏ nhân tạo

 

                                                                

               

                    Cần Thơ, ngày 05 tháng 7 năm 2017

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                        Hà Thanh Toàn          

Địa chỉ Liên hệ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3831 530        
Fax: (0710) 3838474
Copyright © 2014 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đại học Cần Thơ