PHÒNG TÀI VỤ

Get Adobe Flash player

Các chế độ liên quan đến Quy chế chi tiêu nội bộ

 1. Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/04/2009: Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.
 2. Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Luật Bảo hiểm xã hội sô 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
 4. Luật Thuế Thu nhập cá nhân : 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
 5. Lệnh 23/2008/L-CTN ngày 28/11/2008 về việc công bố Luật Bảo hiểm y tế 28/2008/QH12.
 6. Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010: Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của uật thi đua, Khen thưởng.
 7. Nghị định của chính phủ số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006: Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
 8. Nghị định 54/2005/NĐ-CP ngày 19/04/2005: Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức.
 9. Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 : Quy định chi tiết về pháp lệnh phí và lệ phí.
 10. Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010: Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
 11. Quyết định 2934 /QÐ-ÐHCT Cần Thơ, ngày 26 tháng 11 năm 2010 : V/v ban hành Quy định về quản lý công tác chuyên môn đối với giảng viên Trường Đại học Cần Thơ.
 12. Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 13. Quyết định 194/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ.
 14. Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
 15. Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008: Ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.
 16. Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010: Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.
 17. Thông tư 04/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niêm vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 18. Thông tư 05/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 19. Thông tư 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 20. Thông tư 103/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước
 21. Thông tư 108 TC/HCVX ngày 30/12/1993: Quy định chế độ phụ cấp tiền tàu xe cho cán bộ viên chức đi nghỉ phép hàng năm.
 22. Thông tư 123/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước
 23. Thông tư 130/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
 24. Thông tư 130/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 25. Thông tư 131/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.
 26. Thông tư 142/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí
 27. Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
 28. Thông tư 27/2007/TT-BTC : Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 29. Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập
 30. Thông tư 43/2003/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng
 31. Thông tư liên tịch 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN : hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
 32. Thông tư liên tịch 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
 33. Thông tư 63/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
 34. Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
 35. Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí
 36. Thông tư 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
 37. Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC : Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 38. Thông tư liên tịch 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn
 39. Thông tư liên tịch 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chi hoạt động công tác Đảng của các tổ chức Đảng các cấp
 40. Thông tư liên tịch 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH: Hướng dẫn chế độ học bổng, trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
 41. Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
 42. Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
 43. Thông tư 113/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
 44. Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
 45. Thông tư liên tịch 220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến

I. Các chế độ công tác phí, hội nghị

 1. Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 : Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp cộng lập.
 2. Thông tư 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 : Sửa đổi bổ sung thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 và thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/06/2007.
 3. Thông tư 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 : Chế độ công tác phí cho cán bộ, viên chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí.
 4. Thông tư 57/2007/TT-BTC ngày 11/06/2007Chế độ chi đoán tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước và 127/2007/TT-BTC.
 5. Thông tư 142/2009/TT-BTC ngày 14/07/2009 : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

II. Quy định về học bổng, học phí của sinh viên, học viên

 1. Thông tư 18/2009/TTLT ngày 03/08/2009: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
 2. Quyết định 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 : Điều chỉnh mức học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
 3. Thông tư 54/1998/TTLT-BGDĐT&BTC ngày 31/08/1998 : Hướng dẫn quản lý thực hiện thu, chi ở cơ sở giáo dục, đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 4. Thông tư 46/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 20/06/2001 : Hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập.
 5. Thông tư 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/08/1998 : Chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

III. Quy định về quản lý tổ chức công tác Nghiên cứu Khoa học.

 1. Thông tư 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 : Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
 2. Thông tư 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN ngày 07/05/2007 : Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học công nghệ có sử dụng vốn NSNN.

IV. Quy định về lương và bảo hiểm

 1. Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 : Hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 2. - Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của chính phủ.
 3. - Thông tư 19/2008//TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 : Sửa đổi thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH.
 4. Nghị định 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 : Hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 5. - Thông tư 02/2008/TT-BLĐTTXH ngày 31/01/2008 : Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007.
 6. Nghị định 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 : Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 7. - Thông tư 02/2009/TT-BLĐTTXH ngày 15/01/2009 : Hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo nghị định số 134/2008/NĐ-CP.
 8. Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp.
 9. -Thông tư 04/2009/TT-BLĐTTXH ngày 15/01/2009 : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP .
 10. Nghị định 110/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 : Chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.
 11. Nghị định 54/2005/NĐ-CP ngày 19/04/2005 : Chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức.
 12. Thông tư 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 : Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 13. Nghị định 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 : Quy định về mức lương tối thiểu.
 14. Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế.
 15. Thông tư 96/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009 : Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
 16. Luật 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 : Luật bảo hiểm xã hội.
 17. Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
 18. 331/BHXH-PT : Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

V. Các quy định khác

 1. Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 : Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
 2. Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
 3. Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/09/2005 : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
 4. Thông tư 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 : Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng Chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên
 5. soạn chương trình, giáo trình các môn học
 6. Thông tư 28/2003/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 04/04/2003 : Chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống quốc dân.
 7. Thông tư 123/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003 : Hỗ trợ kinh phí từ NSNN cho các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước.
 8. Thông tư 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC ngày 05/04/2004 : Chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức Đảng các cấp.
 9. Thông tư 103/2003/TT-BTC ngày 30/10/2003 : Hướng dẫn nội dung thu, chi của tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doạnh nghiệp Nhà nước.
 10. Thông tư 51/2008/TT-BTC ngày 16/06/2008 : Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
 11. Thông tư 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09/09/2008 : Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
 12. Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 : Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Văn bản - Biểu mẫu

Trực tuyến

Trang web hiện có:
7 khách & 0 thành viên trực tuyến