Mẫu biểu hợp đồng

DANH MỤC MẪU BIỂU (hợp đồng)

STT

Tên mẫu biểu

Số hiệu

0

.

 

1

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (cá nhân)

1a/TV-HĐ

2

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn (cá nhân)

1b/TV-HĐ

3

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (tổ chức)

2a/TV-HĐ

4

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn (tổ chức)

2b/TV-HĐ

5

Hợp đồng mua sản phẩm (dành cho NCKH)

3a/TV-HĐ

6

Biên bản thanh lý hợp đồng mua sản phẩm (dành cho NCKH)

3b/TV-HĐ

7

Hợp đồng mua sản phẩm (dành cho thực hành, thực tập)

4a/TV-HĐ

8

Biên bản thanh lý hợp đồng mua sản phẩm (dành cho thực hành, thực tập)

4b/TV-HĐ

9

Hợp đồng mời giảng

5a/TV-HĐ

10

Biên bản thanh lý hợp đồng mời giảng

5b/TV-HĐ

11

Mẫu BB nghiệm thu hợp đồng và mẫu BB nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (áp dụng từ 15/04/2016 trở đi)

Mẫu 1,2