Nhân sự Phòng Quản trị - Thiết bị:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại 
liên hệ

Điện thoại 
di động

Email

1

Lê Phi Hùng

CVC - Trưởng phòng

07103 872172

0918 367309

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Thành Phiêu

GV - Phó Trưởng phòng

07103 872173

0918 415876

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Văn Thọ

NVKT - Tổ Quản trị

07103 831556

0989 007112

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Huỳnh Văn Thiêng

NVKT - Tổ Quản trị

07103 831556

0913 185605

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phạm Thành Le

CV - Tổ Quản trị

07103 831556

0989 019336

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Trịnh Quốc Anh

TSCV - Tổ Quản trị

07103 831238

0982 277540

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Mai Văn Đức

NV Chăm sóc cây xanh - Tổ Quản trị

 

0919 865873

 

8

Huỳnh Văn Tư

NV Chăm sóc cây xanh - Tổ Quản trị

 

01215 826207

 

9

Nguyễn Văn Tùng

NV Chăm sóc cây xanh - Tổ Quản trị

 

0932 877492

 

10

Trương Thị Thiêu

NV Chăm sóc cây xanh - Tổ Quản trị

 

0907 151356

 

11

Dương Minh Hoàng

CVC - Tổ trưởng 
Tổ Thiết bị

07103 872155

0913 721966

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Trần Thiên Phú

Trung cấp KT - 
Tổ Thiết bị

07103 830262

0919 130413

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Nguyễn Ngọc Thanh Uyên

CV - Tổ Thiết bị

07103 830262

0982 017027

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Nguyễn Thanh Tuấn

CV - Tổ Thiết bị

07103 872156

0988 987675

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Vũ Ánh Nguyệt

CV - Tổ Thiết bị

07103 830262

0982 019029

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Phạm Văn Út

Tổ trưởng Tổ Quản lý Nhà học

07103 872156

0903 111950

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Huỳnh Việt Dũng

NV Quản lý 
Nhà học A3

07103 872103

01277 652660

 

18

Đỗ Văn Hẹ

NV Quản lý 
Nhà học A3, B1

 

01688204433

 

19

Lê Văn Bời

NV Quản lý 
Nhà học 
 B1

 

0979 997235

 

20

Trần Văn Tài

NV Quản lý 
Nhà học 
 C1

07103 872101

01225 593955

 

21

Chung Thị Kim Tuyết

NV Quản lý 
Nhà học 
 A1

07103 872102

01238 388808

 

 

 

 

Phòng Quản trị - Thiết bị, Đại học Cần Thơ
Tầng trệt Khu Hiệu bộ-Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0710 3830262