Tổ Thiết bị

 

Tổ Thiết bị gồm có 5 viên chức:

   - Dương Minh Hoàng, Tổ trưởng, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  .
   - Trần Thiên Phú, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,  
   - Nguyễn Ngọc Thanh Uyên, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 
   - Nguyễn Thanh Tuấn, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 
   - Vũ Ánh Nguyệt. e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Trực tiếp thực hiện công tác quản lý - phát triển - khai thác - sử dụng - bảo trì - bảo vệ, mua sắm - tư vấn mua sắm và sửa chữa - tư vấn sửa chữa cơ sở vật chất là máy móc - trang thiết bị; quản lý, xử lý toàn bộ tài sản của Trường và quản lý tài chính thiết bị; tư vấn mua sắm - lắp đặt, quản lý - sửa chữa - bảo trì các thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và giám sát việc thực hiện Nội quy PCCC trong toàn Trường. Cụ thể:

Quản lý trên sổ sách toàn bộ tài sản nhà trường ở tất cả các nguồn vốn (ngân sách, Quỹ phát triển đơn vị, viện trợ, quà biếu tặng ...); bao gồm : đất đai, nhà cửa - vật kiến trúc, máy móc thiết bị, công cụ - dụng cụ, vật tư - văn phòng phẫm ... Có trách nhiệm lưu trữ và gìn giữ các hồ sơ, bản thiết kế, bản vẽ hoàn công các công trình xây dựng mới và sửa chữa lớn. Lưu trữ và cập nhật thường xuyên các cataloge, giấy tờ có liên quan đến máy móc thiết bị thí nghiệm...

Tổ chức kiểm kê hằng năm (vào thời điểm 01/01 của năm), và kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu; ghi chép sổ sách tăng giảm tài sản; thường xuyên trình BGH duyệt thanh lý tài sản hư hỏng không còn sử dụng; Theo dõi việc cập nhật, ghi chép và định kỳ đối chiếu sổ sách quản lý tài sản tại đơn vị; Tin học hoá việc quản lý tài sản trong trường thông qua phầm mềm quản lý tài sản mới.

Phối hợp với các đơn vị trong Trường lập kế hoạch và thực hiện mua sắm máy móc thiết bị theo phân cấp của Ban Giám hiệu.

Phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc sử dụng hoá chất - dụng cụ thí nghiệm theo định mức đã ban hành. Thanh toán các khoản mua sắm vật tư, văn phòng phẫm ... phục vụ cho giảng dạy, thực tập, NCKH và quản lý của các đơn vị trong trường; phối hợp với các Phòng chức năng trang cấp đồ bảo hộ lao động theo tiêu chuẩn; kiểm tra và trang bị các thiết bị, dụng cụ về an toàn và phòng chống cháy nổ cho cá nhân và các đơn vị trong trường.

Tư vấn mua sắm - lắp đặt, quản lý - sửa chữa - bảo trì các thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và giám sát việc thực hiện Nội quy PCCC trong toàn Trường.

Phối hợp với các đơn vị lập thủ tục nhận hàng viện trợ.

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những vấn đề không phù hợp với thực tế để đề xuất và trình Ban Giám hiệu ký ban hành và sửa đổi các quy định, quy trình quản lý như: Quy định về quản lý tài sản cố định - tài sản công cụ - vật liệu; Quy trình mua sắm - bảo trì - sửa chữa - điều động - thanh lý tài sản cố định; Quy trình mua sắm vật tư - VPP quản lý và trang cấp đồ bảo hộ lao động; Quy trình tiếp nhận hàng viện trợ ...trong phạm vi Trường.

Phòng Quản trị - Thiết bị, Đại học Cần Thơ
Tầng trệt Khu Hiệu bộ-Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0710 3830262