Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý quy hoạch tổng thể phát triển Trường theo đúng sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và sự phê duyệt của Bộ chủ quản:

-          Các công trình xây dựng mới theo yêu cầu của các đơn vị cần thiết phải có sự hổ trợ của   Phòng để lựa chọn các phương án về vị trí xây dựng trước khi trình Ban Giám hiệu ký duyệt;

-          Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xét duyệt các phương án xây dựng mới, phương án sửa chữa, cải tạo và nâng cấp các công trình hiện hữu để chọn ra phương án và giải pháp hợp lý nhất: đảm bảo độ bền, vẻ mỹ quan và tiết kiệm….. Nếu được yêu cầu, Phòng sẽ phối hợp với các đơn vị ngay từ quá trình khảo sát hiện trạng và lập nhiệm vụ thiết kế.

Thiết lập các dự án đầu tư:

-          Tiếp thu những ý tưởng hình thành dự án của Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị có nhu cầu thiết lập dự án; sự cần thiết phải đầu tư; mục tiêu lâu dài và mục tiêu trước mắt; hiệu quả đầu tư; hình thức đầu tư và nguồn vốn đầu tư.

-          Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Nhiệm vụ thiết kế bao gồm qui mô, công suất thiết kế, các yêu cầu thiết kế về cấp điện, cấp nước, cấp gas, cấp khí nén, xử lý nước thãi,….

-          Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng mô hình cơ cấu, tổ chức nhân sự theo hướng phát triển mới.

-          Phối hợp với đơn vị Tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất hiện có và địa điểm xây dựng để thiết lập sơ bộ Sơ đồ giao thông và phân khu chức năng (nếu vị trí ở ngoài Khu II). Nếu địa điểm xây dựng ở trong Khu II thì phải tuân theo quy hoạch đã được duyệt.

-          Khảo sát địa hình và địa chất tại địa điểm xây dựng để phối hợp với đơn vị Tư vấn thiết kế lên phương án thiết kế cơ sở và thiết lập các nội dung phải có trong Dự án dầu tư.

-          Phối hợp với đơn vị Tư vấn thiết kế trao đổi thống nhất với các đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh Dự án đầu tư trước khi trình Ban Giám hiệu ký duyệt.

-          Gửi hồ sơ cho các đơn vị có chức năng thẩm định hoặc thẩm tra lập Báo cáo kết quả thẩm định hoặc thẩm tra thiết kế cơ sở và dự án đầu tư.

-          Trên cơ sở Kết quả thẩm định và thẩm tra, thiết lập tờ trình trình lãnh đạo Bộ chủ quản để xin phê duyệt Dự án đầu tư.

Thiết lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán:

-          Trên cơ sở Dự án đầu tư đã được Ban Giám hiệu ký duyệt, phối hợp với đơn vị Tư vấn thiết kế để thiết lập hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.

-          Phối hợp với đơn vị  Tư vấn thiết kế trao đổi thống nhất với các đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán trước khi trình Ban Giám hiệu ký duyệt.

-          Gửi hồ sơ cho các đơn vị có chức năng Thẩm định hoặc thẩm tra lập Báo cáo kết quả thẩm định hoặc thẩm tra hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán. 

-          Trên cơ sở Kết quả thẩm định và thẩm tra, thiết lập tờ trình trình lãnh đạo Bộ chủ quản để xin phê duyệt hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán và cấp vốn đầu tư.

Phòng Quản trị - Thiết bị, Đại học Cần Thơ
Tầng trệt Khu Hiệu bộ-Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0710 3830262