Nhà ở công vụ

 

Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước;

Thông tư số 11/2008/TT-XD ngày 05/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ;

Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Nghị định của Chính phủ số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Luật Nhà ở của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 56/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở;

 

Phòng Quản trị - Thiết bị, Đại học Cần Thơ
Tầng trệt Khu Hiệu bộ-Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0710 3830262