Xây dựng cơ bản

 

Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch;

Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung);

Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

Công văn số 1297/SXD-KTXD ngày 06/12/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011 của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

Công văn số 01/SXD.KTXD ngày 15/11/2011 của Sở Xây dựng TP. Cần Thơ hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình;

Quyết định số 950/QĐ-BXD ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý 3 năm 2011;

Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP;

Công văn số 910/SXD-KTXD ngày 15/9/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình;

Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng;

Thông tư số 07/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;

Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính qui định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước;

Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

Công văn số 887/BXD-KTXD ngày 07/6/2011 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2011;

Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011 của Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng;

Thông tư số 50/2011/TT-BTC ngày 21/4/2011 của Bộ Tài chính qui định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/04/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

Quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 22/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010;

Quyết định số 196/QĐ-BXD ngày 23/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v công bố chỉ số giá xây dựng quý 4 và năm 2010;

Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính qui định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu;

Phòng Quản trị - Thiết bị, Đại học Cần Thơ
Tầng trệt Khu Hiệu bộ-Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0710 3830262