CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2 - TRIG PDF. In Email

Nhóm I: Nâng cao năng lực quản lý

 Hoạt động 1: Nâng cao trình độ quản lý và tăng cường năng lực giảng dạy và học tập tại  trường Đại học Cần Thơ 

 Hoạt động 2: Khai thác tiềm lực nghiên cứu khoa học phát triển chuyển giao công nghệ và bảo vệ sở hữu trí tuệ - bản quyền 

 


 

Nhóm II: Đổi mới đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực khoa học  kỹ thuật

 Hoạt động 1: Đổi mới đào tạo và nghiên cứu về môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững 

 Hoạt động 2: Đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin và truyền thông 

 Hoạt động 3: Đổi mới hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi, quản lý dịch bệnh và chế biến sản phẩm động vật ở vùng đồng bằng sông Cửu Long 

 Hoạt động 4: Đổi mới đào tạo và nâng cao chất lượng nghiên cứu về nuôi trồng thủy sản 

 


 

Nhóm III: Đổi mới đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội

Hoạt động 1: Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu nhằm phát triển nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng cho vùng ĐBSCL trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế            

Hoạt động 2: Hoàn thiện khả năng đào tạo, nghiên cứu luật thương mại quốc tế và nâng cao ý thức pháp luật cho cộng đồng 

Hoạt động 3: Đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn