Các biểu mẫu liên quan đến cán bộ, viên chức

Loại Nội dung Ghi chú
 word  Đơn xác nhận là cán bộ, viên chức của Trường
 (Đang cập nhật)
 (Đang cập nhật)
 (Đang cập nhật)
 (Đang cập nhật)

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn