nghiệp vụ

 • Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2016

  Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại viên chức năm 2016; Trường mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm (thay cho chứng chỉ Giáo dục học đại học trước đây) dành cho viên chức của các đơn vị trong trường, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

  Giảng viên chưa có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm; học viên cao học và viên chức khác từ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên có nhu cầu.

  1. Nội dung, chương trình học:

  Nội dung học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm theo nội dung được ban hành theo thông tư 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học. Bao gồm 20 tín chỉ:

 • Thông báo Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm năm 2017

  Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại viên chức năm 2017; Trường mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm (thay cho chứng chỉ Giáo dục học đại học trước đây) dành cho viên chức của các đơn vị trong trường, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

  Đối tượng 1: Những người không phải giảng viên tại các trường học, cao đẳng

  - Thực hiện theo Thông tư 12/2013/TT-BGDDT ngày 12/04/2013 về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm  cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học gồm 20 tín chỉ.

  Đối tượng 2: Những người là giảng viên tại các trường học, cao đẳng chưa qua đào tạo NVSP theo chương trình mới.

  - Thực hiện theo Thông tư 12/2013/TT-BGDDT ngày 12/04/2013 về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học gồm 10 tín chỉ.

  1. Nội dung chương trình học

  a. Giáo dục đại học, thế giới và Việt Nam

  b. Tâm lí học dạy học đại học

  c. Lí luận dạy học đại học

  d. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

  e. Đánh giá trong giáo dục đại học

  f. Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

  3. Thời gian học: dự kiến 2.5 tháng.

  - Thời gian khai giảng: vào lúc 18 giờ 30 ngày 25/02/2017 (thứ bảy), học tại C2 Khoa Sư phạm, Khu II, ĐHCT.

  4. Loại hình lớp:

  - Lớp học cả ngày thứ bảy và chủ nhật.

   (Khi đi mang theo bản sao bằng cấp (có công chứng), 01 tấm ảnh 2x3).

  5.  Kinh phído nhà trường chi trả lần đầu đối với giảng viên do trường trả lương.

  - Viên chức thuộc chức danh khác, viên chức do đơn vị trả lương sẽ do đơn vị hỗ trợ hoặc cá nhân tự túc.

  6. Đề nghị các đơn vị triển khai và lập danh sách đề cử viên chức của đơn vị tham gia học tập và gửi về Phòng Tổ chức – Cán bộ (theo mẫu đính kèm)thời hạn từ nay đến ngày 15/02/2017 là hạn cuối.

  [button size="" type="info" link="downloads/thongbao/nvsp/2017-NVSP-02102017135656.pdf" target=""]Chi tiết thông báo [/button]

  [button size="" type="success" link="downloads/thongbao/nvsp/Mau%20dang%20ky%20NVSP-2017.xls" target=""]Mẫu đăng ký[/button]

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn