kê khai tài sản

 • Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2016

  Thực hiệnNghị định số 78/2013/NĐ-CPngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhậpvà Thông tư số08/2013/TT-TTCPngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi thành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức trong Trường theo kế hoạch sau:

                     1.Hình thứccông khai:

                      - Bản kê khai của các thành viên Ban Giám hiệu: Niêm yết tại bảng thông tin Nhà Điều hành.

  - Bản kê khai của viên chức thuộc các đơn vị: Niêm yết tại bảng thông tin của đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức.

                      2.Trách nhiệm thực hiện của thủ trưởng các đơn vị:

  - Chọn một vị trí dễ quan sát đểniêm yết danh sách nhữngngười có nghĩa vụ kê khai và Bản kê khai tương ứng; vị trí niêm yết phảiđảm bảo an toàn và đủ điều kiện để mọi người trong đơn vị có thể xem các Bản kê khai;

  - Cóphương án bảo vệ đểkhông làm mất, rách, náttài liệu niêm yết;

  - Tổ chức thu nhận thông tin phản hồi về nội dung công khai;

  - Lập biên bản để ghi nhận địa điểm niêm yết, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc niêm yết và các phản ánh liên quan đến nội dung Bản kê khai (nếu có); việc lập biên bản phải có sự tham gia của đại diện Ban chấp hành công đoàncủa đơn vị. Biên bản được lập thành 02 bản (01 gửi về Trường thông qua Phòng Tổ chức - Cán bộ, 01 lưu lại đơn vị).

  3. Thời gianthực hiện việc công khai:bắt đầu từ ngày 20 tháng 02 năm 2017 đến hết ngày 20 tháng 03 năm 2017.

  Sau khi hết thời gian này, các đơn vị phải tháo dỡ tài liệu niêm yết và đưa vào bảo quản, lưu trữ.

  4. Phòng Tổ chức - Cán bộ có trách nhiệm cung cấp tài liệu và hướng dẫn các đơn vị hình thức niêm yếtdanh sách nhữngngười có nghĩa vụ kê khai và Bản kê khai. Niêm yết công khai bản kê khai của Ban Giám hiệu, tiếp nhận thông tin phản ánh (nếu có) và lập Biên bản có sự tham gia của BCH Công đoàn Trường.

  5. Phòng Thanh tra – Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai của các đơn vị và nhận thông tin phản hồi từ các đơn vị, cá nhân trong Trường.

  Đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc công khai theo kế hoạch nêu trên để đảm bảo công tác của Trường được thực hiện đúng quy định./.

   

 • Thực hiện Kê khai tài sản thu nhập năm 2016

  Thực hiện các quy định hiện hành về công tác kê khai tài sản, thu nhập; Ban Giám hiệu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập tại Trường năm 2016 như sau:

                          1. Đối tượng kê khai:

                          - Người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng Phòng trở lên.

                          - Người không giữ chức vụ nhưng được bố trí thường xuyên làm các công việc sau:

  + Phân bổ ngân sách, kế toán, mua sắm công thuộc Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị Thiết bị và các đơn vị có hệ thống kế toán (kế toán viên, phụ trách kế toán, trợ lý thiết bị).

  + Tổ chức tuyển dụng viên chức thuộc Phòng Tổ chức - Cán bộ (TCCB) và các đơn vị (trưởng bộ môn).

  + Quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng thuộc Ban Quản Công trình.

  + Tổ chức đấu thầu thuộc Ban Quản lý Công trình, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị Thiết bị, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ, Ban Quản lý Dự án ODA.

  + Tuyển sinh, đào tạo thuộc Phòng Đào tạo, Khoa Sau Đại học và Trung tâm Liên kết đào tạo.

  + Quản lý dự án, đề án thuộc Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Tài vụ, Ban Quản lý Dự án ODA.

  + Làm công tác thanh tra thuộc Phòng Thanh tra – Pháp chế và Ban Thanh tra nhân dân Trường.

                          2. Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân viên chức, người lao động tham khảo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ để tìm hiểu thêm thông tin và thực hiện đúng quy định.

  3. Các cá nhân thuộc đối tượng kê khai (Danh sách đính kèm) thực hiện kê khai tài sản, thu nhập (Mẫu kê khai và hướng dẫn đính kèm) và nộp cho Phòng TCCB trong thời hạn từ nay đến hết ngày 31/12/2016.

  4.Sau khi nhận được Bản kê khai của các cá nhân, Phòng TCCB kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai; trường hợp Bản kê khai chưa đúng quy định thì yêu cầu kê khai lại, thời hạn kê khai lại là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Phòng TCCB lưu bản chính và gửi 01 bản sao đến các đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức để thực hiện việc công khai theo quy định. Phòng TCCB bộ xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi triển khai đến các đơn vị.

                         Đề nghị thủ trưởng các đơn vị và viên chức trong danh sách phải kê khai nghiên cứu kỹ biểu mẫu và các hướng dẫn kèm theo để kê khai cho chính xác không để xảy ra sai sót, vướng mắc về sau khi có yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

                          Các đơn vị, cá nhân cần tham khảo Nghị định 78, Thông tư 08 nêu trên và các biểu mẫu kèm theo đề nghị xem trang web của Phòng TCCB trên website của trường http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/dp/.

  [button size="" type="success" link="downloads/bieumau/kkts/Mau-KekhaiTaisan-theoThongtu08.doc" target=""]Mẫu kê khai tài sản[/button]

  [button size="" type="success" link="downloads/bieumau/kkts/08_2013_TT-TTCP_213554.doc" target=""]Thông tư 08[/button]

  [button size="" type="warning" link="downloads/bieumau/kkts/78-2013-nd.pdf" target=""]Nghị định 78[/button]

   

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn