bồi dưỡng

 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I, II, III

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDDT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

  Trường liên kết với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm mở lớp bồi dưỡng chương trình theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I, II, III của các đơn vị trong trường, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

  - Hạng 1: đang giữ chức danh (hạng I) hoặc chuẩn bị xét chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư;

  - Hạng 2: đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) và chuẩn bị kỳ thi nâng ngạch giảng viên hạng II;

  - Hạng 3: đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

  2. Thời gian học: dự kiến 2 đến 3 tháng.

  - Thời gian khai giảng lớp Giảng viên (hạng II) ngày 24/08/2017

  - Thời gian khai giảng lớp Giảng viên (hạng I, III) dự kiến ngày 15/09/2017

  3.Loại hình lớp:

  - Lớp học cả ngày thứ 5, 6, 7.

  4. Địa điểm học tại Khu II, Trường Đại học Cần Thơ sẽ thông báo lịch cụ thể sau.

  5. Kinh phí do nhà trường chi trả lần đầu đối với giảng viên do trường trả lương.

  6. Đề nghị các đơn vị triển khai và lập danh sách đề cử giảng viên của đơn vị tham gia học tập và gửi về Phòng Tổ chức - Cán bộ (theo mẫu đính kèm Download this file (Mau dang ky hoc chung chi GVC.xls)Mau dang ky hoc chung chi GVC.xls) thời hạn từ nay đến ngày 05/08/2017 là hạn cuối.

  Download this file (2136-thong bao mo lop boi duong chuc danh nghe nghiep giang vien hang I, II, III.pdf)2136-thong bao mo lop boi duong chuc danh nghe nghiep giang vien hang I, II, III.pdf
  Download this file (Mau dang ky hoc chung chi GVC.xls)Mau dang ky hoc chung chi GVC.xls
 • Thông báo Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm năm 2017

  Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại viên chức năm 2017; Trường mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm (thay cho chứng chỉ Giáo dục học đại học trước đây) dành cho viên chức của các đơn vị trong trường, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

  Đối tượng 1: Những người không phải giảng viên tại các trường học, cao đẳng

  - Thực hiện theo Thông tư 12/2013/TT-BGDDT ngày 12/04/2013 về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm  cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học gồm 20 tín chỉ.

  Đối tượng 2: Những người là giảng viên tại các trường học, cao đẳng chưa qua đào tạo NVSP theo chương trình mới.

  - Thực hiện theo Thông tư 12/2013/TT-BGDDT ngày 12/04/2013 về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học gồm 10 tín chỉ.

  1. Nội dung chương trình học

  a. Giáo dục đại học, thế giới và Việt Nam

  b. Tâm lí học dạy học đại học

  c. Lí luận dạy học đại học

  d. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

  e. Đánh giá trong giáo dục đại học

  f. Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

  3. Thời gian học: dự kiến 2.5 tháng.

  - Thời gian khai giảng: vào lúc 18 giờ 30 ngày 25/02/2017 (thứ bảy), học tại C2 Khoa Sư phạm, Khu II, ĐHCT.

  4. Loại hình lớp:

  - Lớp học cả ngày thứ bảy và chủ nhật.

   (Khi đi mang theo bản sao bằng cấp (có công chứng), 01 tấm ảnh 2x3).

  5.  Kinh phído nhà trường chi trả lần đầu đối với giảng viên do trường trả lương.

  - Viên chức thuộc chức danh khác, viên chức do đơn vị trả lương sẽ do đơn vị hỗ trợ hoặc cá nhân tự túc.

  6. Đề nghị các đơn vị triển khai và lập danh sách đề cử viên chức của đơn vị tham gia học tập và gửi về Phòng Tổ chức – Cán bộ (theo mẫu đính kèm)thời hạn từ nay đến ngày 15/02/2017 là hạn cuối.

  [button size="" type="info" link="downloads/thongbao/nvsp/2017-NVSP-02102017135656.pdf" target=""]Chi tiết thông báo [/button]

  [button size="" type="success" link="downloads/thongbao/nvsp/Mau%20dang%20ky%20NVSP-2017.xls" target=""]Mẫu đăng ký[/button]

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn