Get Adobe Flash player

Các biểu mẫu trong xử lý kỷ luật

Mẫu số 1. Bản tự kiểm của cá nhân có vi phạm.
Mẫu số 2. Biên bản kiểm điểm trước tập thể bộ môn...

Mẫu số 3. Giấy báo cán bộ-công chức trở lại làm việc.
Mẫu số 4. Biên bản xét kỷ luật lao động (loại CB-CC, GV đang làm việc).
Mẫu số 5. Biên bản xét kỷ luật lao động (loại CB-CC, GV bỏ việc).
Mẫu số 6. Biên bản xét kỷ luật lao động (loại CB-CC, GV đang bị bắt giam).
Mẫu số 7. Quyết định thi hành kỷ luật.
Mẫu số 8. Quyết định chấm dứt hiệu lực kỷ luật.


Mẫu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày ........... tháng ........ năm .......

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gởi: ................................................................................

Tôi tên là : ............................................................. sinh ngày ......../......../19........
Quê quán :...............................................................................
Hiện đang công tác tại : ........................................................................................
đã làm việc từ ngày................tháng............năm...................
Trình độ: ................................................................................
Công việc được phân công: .........................................................................................
Công việc được phân công: .........................................................................................
Mức lương hiện hưởng: Mã số ngạch:................, hệ số............, hưởng từ.................
Tôi đã phạm các sai lầm khuyết điểm sau đây : (ghi rõ từng khuyết điểm) :
.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(Những khuyết điểm trên đây đã gây tác hại cho tổ, khoa... nhà trường, địa phương như hế nào ? Ghi cụ thể ).
Tôi đã được phổ biến điều lệ về kỷ luật lao động của cơ quan và các quy định của Trường tôi nhận thấy:
( Sai lầm khuyết điểm của tôi và xin chịu hình thức kỷ luật .........................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(ghi rõ một trong 4 hình thức kỷ luật hoặc chưa đến mức bị kỷ luật cũng cần ghi rõ).
Tôi xin hứa từ nay về sau sẽ quyết tâm sửa chữa những sai lầm khuyết điểm và không tái phạm.
                                                                                                              Đương sự
                                                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 


Mẫu số 2

Đơn vị: ............................                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bộ môn (Tổ CM...):...............                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                --------------------------
                                                            Cần Thơ, ngày.............. tháng.............. năm ............

                                                           BIÊN BẢN KIỂM THẢO
           Người vi phạm kỷ luật lao động ở bộ môn, tổ, khoa, phòng (1)
Hôm nay, là ngày............tháng...........năm............vào hồi ...........giờ............ phút tại bộ môn (tổ CM, CN...) .................................................. thuộc khoa (phòng, ban,..)................................................................................................ đã họp kiểm thảo ông, bà : ...........................................................................................................
Cuộc họp có mặt............... người, vắng mặt ...............người (trong số có mặt hoặc vắng mặt, nếu là trưởng, phó bộ môn, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn trở lên thì cần ghi rõ tên từng người vào biên bản):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Trưởng bộ môn (Tổ trưởng CM, CN...)...............................................................................
chủ trì cuộc họp (ghi họ, tên, chức vụ).
Nội dung cuộc họp:
1. Người chủ trì tuyên bố lý do cuộc họp: ...
2. Đương sự trình bày bản tự kiểm điểm: ...
3. Mọi người hỏi đương sự những vấn đề chưa rõ và đương sự trả lời. ...
4. Những người dự họp phát biểu ý kiến phân tích sai lầm khuyết điểm của đương sự, đề nghị thi hành kỷ luật (nêu rõ hình thức kỷ luật hoặc chưa đến mức kỷ luật). ...
5. Người chủ trì cuộc họp kết luận ý kiến (nêu rõ hình thức kỷ luật hoặc chưa đến mức kỷ luật): ...
6. ý kiến tiếp thu của đương sự và đơng sự tự đề nghị hình thức kỷ luật. ...
Cuộc họp kết thúc vào hồi .........giờ..........phút, ngày.........tháng.......năm.........
           Đương sự                               Thư ký hội nghị                           Chủ trì cuộc họp
             Ký tên                                        Ký tên                                               Ký tên

____________________________________________________________________
(1): Biên bản này dùng để họp toàn thể CB.CC của bộ môn đối với các khoa (hoặc tổ chuyên 
môn, tổ chuyên ngành trực thuộc đơn vị khoa, phòng, ban, viện, trung tâm...); nếu đơn vị 
không có phân cấp bộ môn (tổ chuyên môn, chuyên ngành) thì họp toàn thể CB.CC của
đơn vị.
(*) Khi họp xét kỷ luật phải có mặt đơng sự. Trường hợp vắng mặt phải có lý do chính đáng.
Nếu đơng sự vắng mặt 2 lần khi đã được triệu tập thì Hội đồng kỷ luật vẫn họp xem xét
và kiến nghị hình thức kỷ luật (xem điều 5, NĐ 97/CP).

 

 


Mẫu số 3. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                   ------------------------------------
Số:_____/_____.                                                  Cần Thơ, ngày............tháng..........năm ........

                                                           GIẤY BÁO 
                                    
 GỌI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRỞ LẠI LÀM VIỆC
(Báo lần thứ: )
                                 Kính gởi: .......... .......... .......... .......... .......... .
- Ông (bà, anh, chị): .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
- Sinh ngày: .......... .......... .......... ........... 
- Là cán bộ, công chức thuộc đơn vị (cơ quan): .......... .......... .......... .......... .......... 
- Là cán bộ, công chức thuộc đơn vị (cơ quan): .......... .......... .......... .......... ..........,
mức lương hiện hưởng: Mã số ngạch:................, hệ số............, hưởng từ.................
- Ông (bà, anh, chị) đã bỏ việc, bỏ đơn vị từ ngày......... tháng ........năm .............

Để đảm bảo kỷ luật lao động Nhà nớc và cơ quan đã quy định, yêu cầu ông (bà, anh, chị) đúng....... giờ .......... ngày .......... tháng......... năm ............. phải có mặt tại đơn vị để tiếp tục làm việc. Đề nghị gia đình (địa phơng) báo cho ông (bà): ........... ........... ........... ........... ........... phải có mặt tại cơ quan theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên 
                                                                                                   (có ký nhận).
                                                                                                    Thủ trưởng đơn vị 
                                                                                                  (Ký tên và đóng dấu)  


___________________________________________________________________
* Nếu đương sự được giấy báo 2 lần mà không trở lại làm việc thì đơn vị cử người nắm tình 
hình lý do bỏ việc trớc khi họp xét kỷ luật.
* Hội đồng kỷ luật có thể kiến nghị Buộc thôi việc đối với CB-CC tự ý bỏ việc 7 ngày trong 
một tháng hoặc 20 ngày trong 1 năm (cộng dồn) mà không có lý do chính đáng (xem mục 
 II.A.5 của Thông tư 05/1999/TT-TCCP, ngày 27-3-1999 của Ban TCCB-CP hoặc điều 85 
Luật lao động).

 Mẫu số 4 (Loại CB, GV đang làm việc)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị:.........................................                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                      ----------------------------------
Số: _______/_____.                                                    Cần Thơ, ngày.............. tháng.............. năm ...........

                                             BIÊN BẢN XÉT KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Hội đồng kỷ luật đơn vị : ........................................................ gồm có :
1. Ông (bà) ....................................................................... ...(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 
..............................................................................................Chủ tich hội đồng
2. Ông (bà) ...........................................................................(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
..............................................................................................Đại diện BCH Công đoàn đơn vị.
3. Ông (bà) .......................................................................... (Ghi rõ họ tên, chức vụ)
............................................................................................. Đại biểu cho cán bộ, giáo viên của bộ môn, tổ..................................................................................................................................
Họp xét kỷ luật ông (bà, anh, chị)...................................................................................
Sinh ngày : ........................tháng........................năm.......................
Nghề nghiệp : ...................................................................................................................
Mức lương hiện hưởng: Mã số ngạch:................, hệ số............, hưởng từ...........................
đã vi phạm kỷ luật lao động (ghi tóm tắt, rõ ràng, các khuyết điểm của đương sự mà Chủ tịch Hội đồng đã kết luận).
...
...
Hội đồng kỷ luật lao động đơn vị nhất trí đề nghị Hội đồng Kỷ luật lao động Trường thi hành kỷ luật ông (bà, anh, chị) bằng hình thức kỷ luật :
...
... 
            Ủy viên                                                   Ủy viên                                                Chủ tịch 
       Đại biểu cán bộ, giáo viên                             Đại diện BCH CĐ đơn vị                    Hội đồng kỷ luật
         (Ký tên)                                                       (Ký tên)                                             (Ký tên)
Ý kiến của đương sự, ký tên
(Nếu vắng mặt hoặc đến họp mà không chịu ký thì ghi rõ lý do)

 


 

Mẫu số 5 (Loại CB, GV bỏ việc)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị:.........................................                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                             ------------------------------ 
Số: _______/_____.                                                    Cần Thơ, ngày.............. tháng.............. năm ...........

                                     BIÊN BẢN XÉT KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Hội đồng kỷ luật đơn vị:........................................................ gồm có :
1. Ông (bà) .......................................................................  (Ghi rõ họ tên, chức vụ) 
........................................................................................... Chủ tich hội đồng
2. Ông (bà) .........................................................................(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
............................................................................................ Đại diện BCH Công đoàn đơn vị.
3. Ông (bà) .........................................................................(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
............................................................................................Đại biểu cho cán bộ, giáo viên của bộ môn,tổ.............................................................................................................
Họp xét kỷ luật ông (bà, anh, chị)................................................................................ Sinh ngày : ........................tháng........................năm.........................
Quê quán: ..................................................................................................................
Trú quán: ...................................................................................................................
Nghề nghiệp: ..............................................................................................................
Mức lương hiện hưởng: Mã số ngạch:................, hệ số............, hưởng từ.....................
đã hai lần gửi giấy báo gọi đương sự trở lại tiếp tục công tác.
Lần thứ nhất : Số giấy ......................ngày.................tháng ...............năm .............
Lần thứ hai : Số giấy ........................ngày.................tháng ...............năm .............
Đến nay đã quá ngày qui định, hội đồng kỷ luật lao động nhất trí đề nghị Thủ trưởng cơ quan giáo dục thi hành kỷ luật buộc thôi việc vắng mặt ông (bà, anh, chị)....................................................................................


       Ủy viên                                             Ủy viên                                                 Chủ tịch 
    Đại biểu cán bộ, giáo viên                Đại diện BCH CĐ đơn vị                   Hội đồng kỷ luật
            (Ký tên)                                         (Ký tên)                                          (Ký tên)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị:.........................................                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                         ----------------------------------
Số: _______/_____.                                                 Cần Thơ, ngày.............. tháng.............. năm ...........

                                           BIÊN BẢN XÉT KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Hội đồng kỷ luật đơn vị:.......................................................... gồm có :
1. Ông (bà)(1) ........................................................................ Chủ tich hội đồng
2. Ông (bà)(2) .........................................................................Đại diện BCH Công đoàn đơn vị.
3. Ông (bà) (3) ........................................................................Đại biểu cho cán bộ, giáo viên của bộ môn, tổ......................................................................................................................
Họp xét kỷ luật ông (bà, anh, chị)..........................................................................................
Sinh ngày : ........................tháng........................năm.........................
Quê quán: ............................................................................................................................
Trú quán: .............................................................................................................................
Nghề nghiệp: ........................................................................................................................
Mức lương hiện hưởng: Mã số ngạch:................, hệ số............, hưởng từ..............................
Ông (bà, anh, chị)....................................................................... đã bị bắt giam kể từ hồi......... giờ ....... phút, ngày.............tháng.................năm..............
Lý do bị bắt:.........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Hội đồng kỷ luật đơn vị nhất trí đề nghị Hội đồng kỷ luật Trường thi hành kỷ luật với hình thức:........................ vắng mặt ông (bà, anh, chị).................................................

Ủy viên                                                    Ủy viên                                                Chủ tịch 
Đại biểu cán bộ, giáo viên                Đại diện BCH CĐ đơn vị                                  Hội đồng kỷ luật
(Ký tên)                                                  (Ký tên)                                                  (Ký tên)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1),(2),(3): Ghi rõ họ tên, Chức vụ

 Mẫu số 7 (Quyết định thi hành kỷ luật)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                           ------------------------------
Số______/QĐ-ĐHCT.TCCB                                  Cần Thơ, ngày........... tháng............ năm .............

                                              QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG
                                             Về việc thi hành kỷ luật cán bộ, công chức.

                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

- Căn cứ quyết định số 622/QĐ.TCCB ngày 12-07-1985 của Bộ Đại học và THCN (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường trực thuộc Bộ trong một số mặt công tác;
- Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức và Thông t số 05/1999/TT-TCCP, ngày 27-3-1999 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998;
- Căn cứ biên bản của Hội đồng kỷ luật Trường Đại học Cần Thơ ngày.........tháng..........năm...............
QUYẾT ĐỊNH
Điều I. Thi hành kỷ luật.................................................................
Ông (bà, anh, chị) ........................................................................
Sinh ngày :....................................................................................
Quê quán :....................................................................................
Trú quán :.....................................................................................
Đơn vị công tác hiện nay :.............................................................
Nghề nghiệp :...............................................................................
Mức lương hiện hưởng: Mã số ngạch:................, hệ số............, hưởng từ.............
Phạm các khuyết điểm :.....................
Điều II. Quyết định này thi hành kể từ ngày..........tháng ..........năm...........phổ biến đến...................
Điều III. Các đồng chí Trưởng Khoa............., phòng..........................................
và ông (bà, anh, chị) :................................................. chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này./-
                 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Nơi nhận
- Như điều III.
- Lưu TC,HC,HS. Mẫu số 8 (Quyết định chấm dứt hiệu kỷ luật)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                  -----------------------------------
Số______/QĐ-ĐHCT.TCCB                            Cần Thơ, ngày........... tháng............ năm .............

                                     QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG
                                          Về việc chấm dứt hiệu lực kỷ luật.

             HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

- Căn cứ quyết định số 622/QĐ.TCCB ngày 12-07-1985 của Bộ Đại học và THCN (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường trực thuộc Bộ trong một số mặt công tác;
- Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức và Thông t số 05/1999/TT-TCCP, ngày 27-3-1999 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998;
- Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Nay xóa bỏ hiệu lưc kỷ luật....................<hình thức kỷ luật>.......................
Ông (bà, anh, chị) .................................................................................................
Chức vụ : .............................................................................................................
thuộc đơn vị: .........................................................................................................
kể từ ngày.....................tháng ......................năm .....................
Điều II. Ông (bà, anh , chị).....................................................................................
được hưởng các quyền lợi (nếu trước đây bị hạ tầng công tác, hạ cấp bậc kỹ 
thuật, chuyển đi làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết định này được 
hưởng lương như thế nào và bố trí công tác gì? ).
ĐIỀU III. Các ông Trưởng phòng: .....................................; thủ trưởng đơn vị:
....................................., và ông (bà, anh, chị) :...............................................
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

               HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
     Nơi nhận
- Như điều III.
- Lưu TC,HC,HS.