Get Adobe Flash player

Các bước tiến hành một vụ xử lý kỷ luật

 Một vụ xử lý kỷ luật được tiến hành theo 5 bước sau:

            A. Thu thập và xử lý thông tin
            B. Kiểm điểm trước tập thể nơi công tác
           C. Hội đồng kỷ luật đơn vị họp xử lý kỷ luật
           D. Hội đồng kỷ luật Trường họp xử lý kỷ luật
           E. Tổ chức, thực hiện quyết định kỷ luật

  A. Bước 1. Thu thập và xử lý thông tin.
           1. Tập thể, cá nhân có trách nhiệm báo cáo về Trường khi phát phát hiện các vụ việc sai phạm xảy ra.
           2. Phòng Tổ chức-Cán bộ (TCCB) tập hợp, kiểm tra, xác minh nguồn tin và đề xuất với Ban Giám hiệu biện pháp giải quyết.
           3. Các đơn vị, cá nhân thực hiện theo chỉ thị, quyết định của Ban Giám hiệu.
           4. Ban Giám hiệu: quyết định có xử lý kỷ luật hay không dựa trên cơ sở báo cáo của các bộ phận có liên quan và các quy định về xử lý kỷ luật.
           5. Người vi phạm làm bản tự kiểm điểm khi Ban Giám hiệu yêu cầu xử lý kỷ luật.


   B. Bước 2. Kiểm điểm trước tập thể nơi công tác.
           1. Trưởng bộ môn (hoặc Tổ trưởng tổ chuyên môn, chuyên ngành trực thuộc đơn vị: viện, trung tâm, phòng, ban... dưới đây gọi tắt là bộ môn) triệu tập và chủ trì cuộc họp toàn thể bộ môn: Tuyên bố lý do và cử th ký của buổi họp.
           2. Người vi phạm khuyết điểm trình bày Bản tự kiểm điểm trớc tập thể bộ môn.
           3. Tập thể phân tích, góp ý kiến đối với khuyết điểm mà đương sự đã phạm phải, đề nghị hình thức kỷ luật/không kỷ luật.
           4. Người chủ trì cuộc họp tổng hợp các ý kiến và cho tập thể biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật (bỏ phiếu kín).
           5. Hoàn thành biên bản cuộc họp và hồ sơ theo mẫu quy định:
              • Bản tự kiểm điểm của cá nhân (3 bản);
              •
Biên bản họp toàn thể bộ môn (3 bản).
              • Các hồ sơ tài liệu có liên quan (3 bản).
           6. Hồ sơ được làm thành 3 bộ: gởi Hội đồng kỷ luật đơn vị 2 bộ, lưu bộ môn 1 bộ.


   C. Bước 3. Hội đồng kỷ luật đơn vị họp xử lý kỷ luật
           1. Chủ tịch Hội đồng kỷ luật (HĐKL) đơn vị triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng kỷ luật đơn vị.
           2. Chủ tịch HĐKL tuyên bố lý do, giới thiệu các thành viên tham dự và cử th ký cuộc họp.
           3. Chủ tịch HĐKL (hoặc Trợ lý tổ chức, nhân sự) trình bày Bản tự kiểm điểm của người phạm khuyết điểm, biên bản họp kiểm điểm của bộ môn và các hồ sơ, tài liệu có liên quan.
           4. Người phạm lỗi trình bày ý kiến; các thành viên Hội đồng và các đại diện tham gia họp phát biểu.
           5. Trước khi Hội đồng hội ý riêng để tổng hợp các ý kiến và biểu quyết hình thức kỷ luật, người vi phạm được phát biểu về hình thức kỷ luật của mình.
(Chú ý : Cần mời người vi phạm tạm nghỉ và ra khỏi phòng họp trong thời gian Người chủ trì cuộc họp tổng hợp ý kiến và Hội đồngbiểu quyết).
           6. Quyết nghị của Hội đồng được thông báo tại cuộc họp.
             - Hoàn thành biên bản cuộc họp (theo mẫu số 4 hoặc 5 hoặc 6 đính kèm).
             - Hồ sơ được làm thành 2 bản (gởi Hội đồng kỷ luật Trường 1 bản, lưu đơn vị 1 bản), hồ sơ gồm có :
   • Bản tự kiểm điểm của cá nhân;
   • Biên bản họp toàn thể bộ môn.
   • Biên bản họp Hội đồng kỷ luật đơn vị.


   D. Bước 4. Hội đồng kỷ luật Trường họp xử lý kỷ luật
         1. Phòng TCCB: tập hợp, kiểm tra các hồ sơ của Hội đồng kỷ luật đơn vị trình Hiệu trưởng xem xét và ra quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật cấp Trường.
         2. Chủ tịch Hội đồng kỷ luật Twờng: triệu tập và chủ trì cuộc họp; cử thư ký cuộc họp.
         3. Phòng TCCB: Trình bày Bản tự kiểm điểm của người phạm khuyết điểm, tóm tắt các biên bản họp kiểm điểm của bộ môn, Hội đồng kỷ luật đơn vị và các hồ sơ tài liệu có liên quan.
         4. Người phạm lỗi trình bày ý kiến; các thành viên Hội đồng và các đại diện tham gia họp phát biểu.
         5. Trước khi Hội đồng hội ý riêng để tổng hợp các ý kiến và biểu quyết hình thức kỷ luật, người vi phạm được phát biểu về hình thức kỷ luật của mình.
(Chú ý : Cần mời người vi phạm tạm nghỉ và ra khỏi phòng họp trong thời gian Người chủ trì cuộc họp tổng hợp ý kiến và Hội đồng biểu quyết).
         6. Quyết nghị của Hội đồng được thông báo tại cuộc họp.
           - Hoàn thành biên bản cuộc họp theo mẫu quy định.
           - Hoàn thành hồ sơ trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định việc ra quyết định kỷ luật hoặc kiến nghị Bộ theo quy định về phân cấp xử lý kỷ luật.


   E. Bước 5. Tổ chức, thực hiện quyết định kỷ luật
         1. Phòng TCCB: soạn thảo, trình ký và phát hành quyết định kỷ luật; lu trữ hồ sơ có liên quan.
         2. Đơn vị có người bị xử lý kỷ luật: tổ chức, thực hiện quyết định kỷ luật; khi hết thời hiệu kỷ luật, hội đồng kỷ luật đơn vị họp đề nghị Trường xem xét ra quyết định chấm dứt hiệu lực kỷ luật.
         3. Phòng TCCB: tập hợp hồ sơ trình Hiệu trưởng xem xét và ra quyết định chấm dứt hiệu lực kỷ luật.