Get Adobe Flash player

Kỷ luật đối với người lao động hợp đồng

  * Văn bản pháp quy:
         Việc xem xét xử lý kỷ luật đối với nưgời lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được thực hiện căn cứ vào các văn bản sau:
             1. Bộ luật Lao động năm 1994;
             2. Nghị định số 41/CP, ngày 06-7-1995 của Chính phủ quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
             3. Công văn số 3155/LĐTBXH-CV, ngày 19-8-1995 của Bộ Lao động-Thơng binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thi hành kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
             4. Các văn bản khác có liên quan.

 I. CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT
            1. Điều 84 (Bộ luật Lao động:)
               1) Người vi phạm kỷ luật lao động tùy theo mức độ phạm lỗi, bị xử lý theo một trong những hình thức sau đây:
                   a) Khiển trách
                   b) Chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng;
                    c) Sa thải.
              2) Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
         2. Việc áp dụng các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 84 của Bộ luật Lao động được quy định theo Điều 6 của Nghị định 41/CP như sau:
             1) Hình thức khiển trách bằng miệng hoặc bằng văn bản được áp dụng đối với người lao động phạm lỗi lần đầu, nhng ở mức độ nhẹ;
             2) Hình thức chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 6 tháng được áp dụng đối với người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hjan 3 tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc có những hành vi vi phạm đã được quy định trong nội quy lao động;
           3) Hình thức sa thải được áp dụng đối với người lao động phạm một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động và đã được quy định trong nội quy lao động:
               a) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp;
               b) Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian cha xóa kỷ luật;
               c) Người lao động tự ý bỏ việc bảy ngày trong một tháng hoặc 20 ngày trongmột năm mà không có lý do chính đáng.

  II. PHÂN CẤP VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT
Việc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động: trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng kỷ luật Trường, Hiệu trưởng xem xét và quyết định.

  III. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
           1. Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Khi một người lao động có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động đồng thời thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tơng ứng với hành vi vi phạm nặng nhất;
           2. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm nội quy lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi của mình;
           3. Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động;
           4. Cấm dùng hình thức phạt tiền, cúp lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;
           5. Cấm xử lý kỷ luật lao động vì lý do tham gia đình công.

  IV. THỜI HIỆU VÀ THỜI HẠN KỶ LUẬT
         1. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa ba tháng, kể từ ngày xảy ra vi phạm, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 6 tháng. Thời hiệu tối đa 6 tháng được áp dụng để xử lý vi phạm kỷ luật trong các trường hợp sau:
             a) Việc vi phạm kỷ luật lao động có những tình tiết phức tạp cần có thời gian để điều tra, xác minh lỗi và nhân thân của đơng sự.
             b) Đương sự đang bị tạm giam.
         2. Người bị kỷ luật khiển trách sau ba tháng và người bị xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác sau sáu tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xóa kỷ luật. Người bị xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác, sau khi chấp hành được một nửa thời hạn, nếu sửa chữa tiến bộ, thì được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.