Get Adobe Flash player

Các danh hiệu thi đua

1. Các danh hiệu thi đua đối với cá nhân
1.1. Danh hiệu Lao động tiên tiến:
* Tiêu chuẩn: (Điều 24, Luật Thi đua, khen thưởng)
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.


1.2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua hoặc Giảng viên giỏi cấp cơ sở
* Tiêu chuẩn: (Điều 23, Luật Thi đua, khen thưởng)
- Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động.


1.3. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua hoặc Giảng viên giỏi cấp Bộ
* Tiêu chuẩn: (Điều 22, Luật Thi đua, khen thưởng)
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua và giảng viên giỏi cấp bộ, ngành được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua hoặc Giảng viên giỏi cấp cơ sở.
Danh hiệu này hiện nay được Bộ qui định xét 5 năm 2 lần.


1.4. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
* Tiêu chuẩn: (Điều 21, Luật Thi đua, khen thưởng)
Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.


2. Các danh hiệu thi đua đối với tập thể
2.1. Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
* Tiêu chuẩn (Điều 28, Luật Thi đua, khen thưởng):
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


2.1. Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
* Tiêu chuẩn (Điều 27, Luật Thi đua, khen thưởng):
- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến";
- Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.