Get Adobe Flash player

Một số hình thức khen thưởng

 

1. Giấy khen của hiệu trưởng
* Tiêu chuẩn (Điều 75, Luật Thi đua, khen thưởng):
- Cá nhân: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tập thể: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

2. Bằng khen Bộ trưởng
* Tiêu chuẩn (Điều 72, Luật Thi đua, khen thưởng):
- Cá nhân: Có 3 năm liền là chiến sĩ thi đua và giảng viên giỏi cấp trường với thành tích xuất sắc; hoặc có 2 lần liên tiếp được công nhận giảng viên giỏi cấp Bộ; hoặc có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng - phát triển trường.
- Tập thể: Có 3 năm liên tục là trường TTXS, tập thể LĐXS; hoặc trong 5 năm có 3 năm đạt Tập thể LĐTT và 2 năm đạt Tập thể LĐXS.
- Số lượng đề nghị (5-7% CBCC cho cả tập thể và cá nhân)

3. Bằng khen Thủ tướng
* Tiêu chuẩn (Điều 71, Luật Thi đua, khen thưởng):
- Cá nhân: Có Bằng khen Bộ trưởng sau đó 3 năm liền lập được thành tích xuất sắc hơn; hoặc có danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở từ 5 năm trở lên; hoặc có thành tích tiêu biểu đột xuất.
- Tập thể: Đạt danh hiệu LĐXS 3 lần trở lên.
- Số lượng đề nghị: những cá nhân và tập thể đủ tiêu chuẩn