Nhân sự

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Điện thoại Email
I. Tổ Tổ chức Cán bộ  0292 3832 664
1 Nguyễn Văn Trí Trưởng phòng 0916326193
2 Nguyễn Thị Kim Loan Phó trưởng phòng 0918549423
3 Trịnh Thị Thanh Quốc CV - Tuyển dụng, quản lý lao động 01699699838
4 Sơn Búp Pha CV - Đào tạo, bồi dưỡng (ngoài nước) 0939044848
5 Nguyễn Văn Toàn CV - Quản trị dữ liệu 0982727978
6 Nguyễn Thị Nhị Hiền CS - Chế độ chính sách, hồ sơ CB-VC 0908747967
7 Trần Lan Anh CV - Đào tạo, bồi dưỡng (trong nước) 0972235800
8 Nguyễn Văn Tý CV - Quản trị dữ liệu, quản trị website 0942250290
9 Nguyễn Hữu Lợi CV - Văn thư, lưu trữ 01677363218
II. Tổ bảo vệ    0292 3781 781
1 Võ Văn Ký Nhân viên Bảo vệ-Tổ trưởng 0937790488
2 Bùi Văn Phong Nhân viên Bảo vệ-Tổ phó 01686209583
3 Huỳnh Chí Ninh Nhân viên Bảo vệ 0989576781
4 Phạm Duy Nhượng Nhân viên Bảo vệ 0938639134
5 Trần Hữu Giang Nhân viên Bảo vệ 0979708018
6 Nguyễn Văn Thức Nhân viên Bảo vệ 0982444207
7 Nguyễn Trang Thế Hùng Nhân viên Bảo vệ 0918530833
8 Nguyễn Thanh Hồng Nhân viên Bảo vệ
9 Nguyễn Thanh Tâm Nhân viên Bảo vệ 01216844625
10 Phùng Đình Tâm Nhân viên Bảo vệ 0919936000
11 Đoàn Văn Sãnh Nhân viên Bảo vệ 0917557304
12 Trịnh Văn Tường Nhân viên Bảo vệ 0939418028
13 Nguyễn Hoàng Thanh Nhân viên Bảo vệ
14 Phạm Thanh Triều Nhân viên Bảo vệ
15 Võ Chí Cường Nhân viên Bảo vệ 0946698348
16 Dương Văn Út Nhân viên Bảo vệ 01282908471
17 Trần Văn Đệ Nhân viên Bảo vệ 0939109401
18 Nguyễn Ngọc Cường Nhân viên Bảo vệ 0939119007
19 Nguyễn Văn Toán Nhân viên Bảo vệ 01692465091
20 Trần Minh Thuận Nhân viên Bảo vệ

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn