Kế hoạch xét Phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016 đợt 2

Thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP; Căn cứ công văn số 1126/ĐHCT-TCCB ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về một số vướng mắc trong cách tính phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và công văn trả lời số 5848/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 03 tháng 8 năm 2012;

 Ban Giám hiệu triển khai đến các đơn vị Kế hoạch tổ chức thực hiện xét phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đợt 2 năm 2016 của Trường như sau:

                        1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

                        a) Giảng viên, giáo viên trong biên chế đang giảng dạy tại các đơn vị trong Trường (có mã số ngạch: V.07.01.01, V.07.01.02, V.07.01.03, V.07.05.14, V.07.05.15) và có giờ nghĩa vụ theo quy định).

                        b) Giảng viên trong biên chế đang giảng dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Công nghệ Phần mềm.

                        c) Viên chức trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng, trại, phòng thí nghiệm thuộc các đơn vị đào tạo trong Trường kể cả các giảng viên trong biên chế mà trước đây có thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng, trại, phòng thí nghiệm thuộc các đơn vị đào tạo trong Trường.

            Các giảng viên, giáo viên, viên chức thuộc các điểm a, b, c nêu trên được gọi chung là Nhà giáo.

                        * Đối tượng không áp dụng: Nhà giáo đang được phân công chuyên trách công tác hành chính-nghiệp vụ (không có giờ nghĩa vụ theo quy định của Trường về Quản lý công tác chuyên môn đối với giảng viên)

                        2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

                        Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

                        a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

                        b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

                        c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

                        d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

                        đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b mục này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP; cụ thể:

                        - Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu (kể cả thời gian đi nghĩa vụ quân sự nhưng trước khi đi nghĩa vụ quân sự chưa hết tập sự, thử việc);

                        - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

                        - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

                        - Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

                        - Thời gian đi học tập nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ), đi làm chuyên gia, thực tập sinh, nghiên cứu sau tiến sĩ tập trung ở trong và ngoài nước có thời hạn từ 1 năm trở lên. (Ngoại trừ trường hợp học ở trong nước có thời hạn từ 1 năm trở đi và có tham gia giảng dạy).

                        3. Điều kiện và mức phụ cấp thâm niên được hưởng

                        Nhà giáo theo quy định tại mục 1 nêu trên có tổng thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên đủ 5 năm (60 tháng) tính đến 30/06/2017 thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

                        4. Kế hoạch thực hiện

                        a) Từ nay đến ngày 09/7/2017

                        - Các đơn vị phổ biến các văn bản có liên quan đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị.

                        - Phòng Tổ chức-Cán bộ chuẩn bị danh sách các nhà giáo đủ điều kiện về thời gian hưởng phụ cấp thâm niên để các đơn vị kiểm tra đối chiếu.

                        - Các Nhà giáo thuộc điều kiện tại mục 3 nêu trên có tổng thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên tính đến ngày 30-06-2017 nhưng chưa được hưởng phụ cấp thâm niên thì tiến hành viết Bản kê khai xét phụ cấp thâm niên:

                                    + Giảng viên, giáo viên theo quy định tại điểm a, b mục 1 chưa được tính hưởng phụ cấp thâm niên lần nào kê khai theo  mẫu số 3;

                                    + Viên chức, giảng viên theo quy định tại điểm c mục 1 kê khai theo mẫu số 2.

                        - Các đơn vị tập hợp các bản kê khai và phản ánh của giảng viên, giáo viên, viên chức thuộc đơn vị quản lý phản hồi và nộp về phòng Tổ chức-Cán bộ chậm nhất là ngày 09/7/2017.

                        b) Từ 24/7/2017 đến 31/7/2017

                        - Phòng Tổ chức-Cán bộ phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng xét phụ cấp thâm niên Trường.

                        - Thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng xét phụ cấp thâm niên Trường.

                        - Tiếp nhận ý kiến phản ánh của đơn vị, CC-VC tại Văn phòng Công đoàn Trường và phòng Tổ chức-Cán bộ.

            c) Từ 01/8/2017 đến 04/8/2017

                        - Hội đồng xét phụ cấp thâm niên Trường xem xét các ý kiến phản ánh (nếu có).

                        - Hoàn thành hồ sơ báo cáo Bộ.

                        Ban Giám hiệu yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong trường quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này.

Kế hoạch Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Giáo dục” năm 2017

KẾ HOẠCH

Xét tặng Kỷ niệm chương “vì Sự nghiệp Giáo dục” năm 2017

(Nhấn vào để xem chi tiết kế hoạch bản có chữ ký và con dấu)             

Thực hiện các Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT và Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” (VSNGD) và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương VSNGD; thực hiện Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục,  Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ triển khai đến các đơn vị kế hoạch thực hiện việc xét tặng Kỷ niệm chương “vì Sự nghiệp Giáo dục” tại Trường trong năm 2017 như sau:

i. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng: Công chức, viên chức, người lao động (CCVC) đang công tác tại Trường.

2. Tiêu chuẩn:

- Cá nhân có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 25 năm trở lên đối với nam và đủ 20 năm trở lên đối với nữ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Cá nhân đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xét tặng sớm hơn thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này là 05 năm.

- Cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành để xét tặng Kỷ niệm chương.

- Cá nhân có đủ điều kiện nêu trên nhưng bị kỷ luật từ hình thức khiển trách đến dưới hình thức kỷ luật buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” tính từ thời điểm xóa kỷ luật. Thời gian thi hành kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

- Cá nhân bị hình thức kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được xét tặng Kỷ niệm chương

- Mốc thời gian tính số năm công tác: ngày 31/12/2017.

ii. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Từ nay đến ngày 20/6/2017:

          - Thủ trưởng đơn vị phổ biến các văn bản có liên quan đến toàn thể CCVC thuộc đơn vị mình quản lý.

          - CCVC tự thấy đủ tiêu chuẩn theo quy định thì tiến hành viết Bản tóm tắt thành tích cá nhân (mẫu 2A).

          - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị xem xét và lập danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương VSNGD năm 2017 của đơn vị và gởi hồ sơ về Hội đồng TĐ - KT Trường (thông qua Phòng TCCB) hạn cuối là ngày 20/6/2017.

          * Hồ sơ gởi về Trường gồm có:

                    + Danh sách đề nghị của đơn vị theo Mẫu số 1 (1 bản);

                    + Bản tóm tắt thành tích cá nhân: Mẫu số 2A (mỗi người 2 bản);

                   Chú ý:

                    + Chữ ký xác nhận ở bản tóm tắt thành tích cá nhân là do Hiệu trưởng ký.

                        + Các biểu mẫu có liên quan vui lòng truy cập từ website của Phòng Tổ chức- Cán bộ.

2. Từ ngày 21/6/2017 đến ngày 09/7/2017:

          - Phòng TCCB tập hợp, đối chiếu hồ sơ và chuẩn bị các văn bản để trình Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trường.

          - Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường họp xét duyệt.

          - Hoàn chỉnh hồ sơ và gởi về Bộ.

          Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện đúng kế hoạch này. Nếu có vấn đề vướng mắc thì vui lòng liên hệ với Phòng Tổ chức – Cán bộ để trao đổi thêm.

* Ghi chú: từ ngày 21/6/2017 đến ngày 24/6/2017 Trường tập trung tổ chức thi THPT quốc gia; từ ngày 10/7/2017 đến ngày 23/7/2017 nghỉ hè toàn Trường.

Tải về các biểu mẫu: Mẫu số 1 | Mẫu số 2A 

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn