KH xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú (Nghị định 27) và Công văn số 3332/BGDĐT–TĐKT ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ triển khai đến các đơn vị kế hoạch xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2017 trong điều kiện cụ thể của Trường theo trình tự như sau:

I. Giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm

1. Thời gian thực hiện: từ  nay đến ngày 20/11/2016

   2. Chịu trách nhiệm thực hiện: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường phối hợp với cấp ủy cơ sở và công đoàn bộ phận cùng cấp

3. Nội dung thực hiện:

   - Phổ biến đến giảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị (kể cả những người đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 01 năm 2014 đến nay) về đối tượng áp dụng và tiêu chuẩn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Chương I và  Điều 8, Điều 9 Chương II Nghị định 27 nêu trên.

   - Trên cơ sở  nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, tổ chức cho công chức, viên chức tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn.

- Người đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” (NGND), “Nhà giáo ưu tú” (NGƯT) chuẩn bị bản kê khai thành tích cá nhân và gửi về đơn vị (đối với người đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội có thể gửi qua đường bưu điện).

   - Triệu tập cuộc họp toàn thể viên chức trong đơn vị (bao gồm giảng viên, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên), cuộc họp được coi là họp lệ khi có ít nhất 3/4 số viên chức trong đơn vị tham dự họp; thủ trưởng đơn vị thông báo thành tích của các cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu; thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu giới thiệu được công bố công khai trong đơn vị.

            - Lập hồ sơ các ứng viên có số phiếu đạt từ 80% số phiếu  tín nhiệm viên chức trong đơn vị trở lên và gửi hồ sơ về Trường (thông qua phòng Tổ chức – Cán bộ) hạn cuối là ngày 20/11/2016, hồ sơ gồm có :

+ Bản khai thành tích cá nhân (Mẫu số 01)

+ Biên bản họp giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú ở đơn vị (mẫu 1.1).

+ Tóm tắt thành tích cá nhân (mẫu 1.2) gởi bằng đường công văn và e-mail (qua địa chỉ ).

             II. Tổ chức thẩm định hồ sơ và thăm dò dư luận

1. Thời gian thực hiện: từ ngày 21/11/2016 đến hết ngày 31/01/2017

   2. Trách nhiệm thực hiện: Hiệu trưởng và Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT của Trường

3. Nội dung thực hiện:

- Thành lập Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT của Trường.

            - Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT; tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, thăm dò dư luận gửi đến thành viên Hội đồng để tổ chức họp Hội đồng.

III. Họp Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT của Trường và hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng Bộ GD&ĐT

1. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/02/2017 đến hết ngày 10/03/2017

   2. Trách nhiệm thực hiện: Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT của Trường

3. Nội dung thực hiện:

            - Hội đồng xử lý các kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có); thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ và đối chiếu tiêu chuẩn của ứng viên với tiêu chuẩn danh hiệu được đề nghị; thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT.

            - Tổ Thư ký hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi lên Hội đồng Bộ GD&ĐT./.

Lưu ý: Các biểu mẫu có liên quan nằm trong file đính kèm, vui lòng tải về và xem chi tiết

Nhấn vào để xem file đính kèm

 

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn