Hướng dẫn thực hiện quy định về kéo dài thời gian làm việc đối với GV có chức danh GS,PGS và GV có trình độ Tiến sĩ

Căn cứ quy định tại Điều 9, Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Ban Giám hiệu hướng dẫn thực hiện quy định về kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên là viên chức đang công tác tại Trường như sau

Nhấn vào để xem chi tiết văn bản

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn