Thông báo bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017

Trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017, chi tiết và biểu mẫu xem trong file đính kèm

Chi tiết thông báo

Biểu mẫu đăng ký

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn