Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2016

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhậpvà Thông tư số 08/2013/TT-TTCPngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi thành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức trong Trường theo kế hoạch sau:

                    1. Hình thứccông khai:

                    - Bản kê khai của các thành viên Ban Giám hiệu: Niêm yết tại bảng thông tin Nhà Điều hành.

- Bản kê khai của viên chức thuộc các đơn vị: Niêm yết tại bảng thông tin của đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức.

                    2. Trách nhiệm thực hiện của thủ trưởng các đơn vị:

- Chọn một vị trí dễ quan sát để niêm yết danh sách những người có nghĩa vụ kê khai và Bản kê khai tương ứng; vị trí niêm yết phải đảm bảo an toàn và đủ điều kiện để mọi người trong đơn vị có thể xem các Bản kê khai;

- Cóphương án bảo vệ để không làm mất, rách, náttài liệu niêm yết;

- Tổ chức thu nhận thông tin phản hồi về nội dung công khai;

- Lập biên bản để ghi nhận địa điểm niêm yết, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc niêm yết và các phản ánh liên quan đến nội dung Bản kê khai (nếu có); việc lập biên bản phải có sự tham gia của đại diện Ban chấp hành công đoàn của đơn vị. Biên bản được lập thành 02 bản (01 gửi về Trường thông qua Phòng Tổ chức - Cán bộ, 01 lưu lại đơn vị).

3. Thời gian thực hiện việc công khai:bắt đầu từ ngày 20 tháng 02 năm 2017 đến hết ngày 20 tháng 03 năm 2017.

Sau khi hết thời gian này, các đơn vị phải tháo dỡ tài liệu niêm yết và đưa vào bảo quản, lưu trữ.

4. Phòng Tổ chức - Cán bộ có trách nhiệm cung cấp tài liệu và hướng dẫn các đơn vị hình thức niêm yết danh sách những người có nghĩa vụ kê khai và Bản kê khai. Niêm yết công khai bản kê khai của Ban Giám hiệu, tiếp nhận thông tin phản ánh (nếu có) và lập Biên bản có sự tham gia của BCH Công đoàn Trường.

5. Phòng Thanh tra – Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai của các đơn vị và nhận thông tin phản hồi từ các đơn vị, cá nhân trong Trường.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc công khai theo kế hoạch nêu trên để đảm bảo công tác của Trường được thực hiện đúng quy định./.

 

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn