KH xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú (Nghị định 27) và Công văn số 3332/BGDĐT–TĐKT ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ triển khai đến các đơn vị kế hoạch xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2017 trong điều kiện cụ thể của Trường theo trình tự như sau:

I. Giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm

1. Thời gian thực hiện: từ  nay đến ngày 20/11/2016

   2. Chịu trách nhiệm thực hiện: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường phối hợp với cấp ủy cơ sở và công đoàn bộ phận cùng cấp

3. Nội dung thực hiện:

Tuyển chọn ứng viên dự tuyển đào tạo tiến sĩ Nhật Bản theo dự án ODA

  Kính gởi: Các đơn vị trong trường 

 Căn cứ theo kế hoạch đào tạo tiến sĩ trong khuôn khổ “Dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ”. Nay Trường thông báo tuyển chọn ứng viên dự tuyển theo các ngành đào tạo và số lượng như sau:

 

Ngành đào tạo

 

 

Số lượng

 

 

Các ngành gần

 

Yêu cầu

Công nghệ sinh học phân tử 02 Sinh học, sinh học ứng dụng

- Ngạch giảng viên

- Trình độ ngoại ngữ IELTS 5.5 (còn hạn)

- Đã tốt nghiệp thạc sĩ các ngành gần

Công nghệ thực phẩm 01 Công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch
Công nghệ sau thu hoạch 02 Công nghệ thực phẩm, công nghệ chế biến

Kính đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo đến viên chức trong đơn vị, nếu có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn thì đăng ký dự tuyển (kèm theo văn bằng chứng chỉ có liên quan) và gửi danh sách về Phòng Tổ chức-Cán bộ trước ngày 12/09/2016 để tổng hợp trình Ban Giám hiệu xét duyệt (công văn phải có ý kiến cấp ủy đơn vị).

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn