Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn cuốn sách: Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cuốn sách gồm các nội dung cơ bản sau đây:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung;

Phần thứ hai: Các tổ chức phụ trách bầu cử;

Phần thứ ba: Cử tri và danh sách cử tri;

Phần thứ tư: Việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

Phần thứ năm: Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử;

Phần thứ sáu: Ngày bầu cử và việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;

Phần thứ bảy: Một số tình huống trong quá trình bầu cử.

Nhấn vào để xem nội dung

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn