Thông báo rà soát danh sách và chấn chỉnh công tác quản lý NLĐ do đơn vị trả lương

Nhằm củng cố và hoàn thiện công tác quản lý nhân sự hiện nay tại Trường, đặc biệt là đối với đội ngũ người lao động do đơn vị trả lương, theo kết luận tại cuộc họp ngày 11 tháng 11 năm 2016, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thuộc Trường thực hiện các nội dung sau:

1. Đơn vị tiến hành rà soát, thống kê lại danh sách người lao động do đơn vị trả lương hiện có và báo cáo về Trường theo những nội dung cụ thể như sau:

- Lập danh sách số lượng người lao động hiện có tại đơn vị (Biểu số 1);

- Lập danh sách số người lao động đã nghỉ việc từ 01/01/2016 đến nay (Biểu số 2);

- Photo gửi về Trường 01 bản hợp đồng mới nhất mà đơn vị đã ký kết với người lao động (hợp đồng lao động hoặc các loại hợp đồng khác);

Thời hạn gửi các nội dung yêu cầu báo cáo về Trường (thông qua Phòng Tổ chức-Cán bộ) từ nay đến hết ngày 09/12/2016 (Gửi bản in và file đính kèm theo địa chỉ: ).

(Đính kèm biểu mẫu)

Biểu mẫu (Gồm 2 sheet)

2. Đơn vị thực hiện chấn chỉnh công tác quản lý người lao động do đơn vị trả lương theo định hướng sau:

a) Công tác tuyển dụng lao động:

- Trình tự thực hiện công tác tuyển dụng lao động căn cứ vào Công văn số Công văn số 262/ĐHCT-TCCB ngày 20/02/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc tuyển dụng và ký kết hợp đồng do đơn vị trả lương.

- Thẩm quyền ký kết hợp đồng:

+ Đối với các đơn vị có tài khoản và con dấu riêng thì Thủ trưởng đơn vị ký hợp đồng và đóng dấu của đơn vị;

+ Đối với các đơn vị không có tài khoản và con dấu riêng thì Thủ trưởng đơn vị ký thừa ủy quyền Hiệu trưởng và đóng dấu của Trường;

b) Thực hiện chế độ tập sự:

Đề nghị đơn vị thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định về chế độ tập sự đối với viên chức, người lao động theo quy định tại Mục 6, Chương II, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Khi ký kết hợp đồng, đơn vị xét thấy nếu người lao động chưa từng làm việc, chưa tham gia đóng BHXH và cần thiết phải qua thời gian tập sự thì phải ghi rõ trong hợp đồng và có quyết định phân công người hướng dẫn (ghi rõ thời hạn tập sự). Hết thời hạn tập sự, đơn vị phải thực hiện thủ tục xét hết tập sự theo quy định. Đơn vị ban hành Quyết định công nhận hết tập sự (ghi rõ thời gian hết tập sự vào ngày đầu của tháng) và gửi về P. Tổ chức-Cán bộ để cập nhật thông tin vào dữ liệu và làm cơ sở để tính mốc nâng lương lần sau.

c) Về việc tham gia BHXH: Thực hiện theo nội dung Công văn 463/ĐHCT-TCCB ngày 18/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH cho người lao động do đơn vị trả lương. Cụ thể:

- Đối với đơn vị có tài khoản và con dấu riêng thì liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội quận Ninh Kiều để thực hiện các thủ tục về bảo hiểm đối với người lao động.

- Đối với đơn vị không có tài khoản và con dấu riêng và chưa từng có người lao động thuộc đơn vị tham gia đóng BHXH thì Phòng Tài vụ sẽ hỗ trợ thực hiện thủ tục đóng bảo hiểm cho người lao động. Đơn vị và người lao động phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các giấy tờ có liên quan như hợp đồng lao động, tờ khai tham gia BHXH, bảng lương,… và hoàn trả lại tiền mà Phòng Tài vụ đã tạm ứng để đóng các loại bảo hiểm vào cuối năm tài chính.

Hàng tháng, đơn vị phải gửi bảng lương về Phòng Tài vụ để theo dõi và làm cơ sở đóng BHXH. Trường hợp nếu người lao động đã nghỉ việc mà đơn vị không thông báo, không gửi quyết định nghỉ việc về Phòng Tài vụ để báo giảm thì phải chịu trách nhiệm thanh toán và chi trả các khoản tiền phạt theo quy định.

d) Thực hiện chế độ nghỉ hưu, nghỉ hết tuổi lao động, nghỉ việc:

Đơn vị theo dõi và thực hiện chế độ đúng theo quy định hiện hành. Khi phát sinh người lao động có nghỉ hưu, nghỉ hết tuổi lao động, nghỉ việc thì phải gửi 01 bản quyết định về Phòng Tổ chức-Cán bộ để biết và cập nhật thông tin vào dữ liệu.

3. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Trường định kỳ 6 tháng một lần theo Biểu số 1 và Biểu số 2. Nhà trường sẽ có đợt kiểm tra đối với công tác quản lý người lao động do đơn vị trả lương. Đối với đơn vị nào không thực hiện đúng theo hướng dẫn tại văn bản này Trường sẽ có biện pháp xử lý theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Đối với các hợp đồng giao khoán do Trường ký để thực hiện một số công việc như quản lý nhà học, vệ sinh, bảo vệ… thì không cần phải báo cáo theo nội dung văn bản này.

Ban Giám hiệu yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, viên chức, người lao động có liên quan thực hiện tốt nội dung văn bản này./.

Biểu mẫu (Gồm 2 sheet)

Công văn 463/ĐHCT-TCCB

Công văn số 262/ĐHCT-TCCB

 

Hướng dẫn thực hiện quy định về kéo dài thời gian làm việc đối với GV có chức danh GS,PGS và GV có trình độ Tiến sĩ

Căn cứ quy định tại Điều 9, Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Ban Giám hiệu hướng dẫn thực hiện quy định về kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên là viên chức đang công tác tại Trường như sau

Nhấn vào để xem chi tiết văn bản

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn