Tăng cường quản lý trong công tác tuyển dụng công chức viên chức

Tăng cường quản lý trong công tác tuyển dụng công chức viên chức

Nhấn vào để xem chi tiết

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn