QĐ Ban hành Quy định về yêu cầu tiến trình phấn dấu nâng cao trình độ đối với giảng viên

Quyết định số 5870/QĐ-ĐHCT ngày 17 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Quy định về yêu cầu tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ đối với giảng viên Trường Đại học Cần Thơ

Nhấn vào để xem chi tiết

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn