Nội quy ra vào cổng

Dưới đây là toàn bộ nội dung công văn, vui lòng nhấn vào để xem chi tiết

Nhấn vào để xem chi tiết

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn