Đổi tên bộ môn "Di truyền giống Nông nghiệp" thành "Di truyền và Chọn giống Cây trồng"

Nhấn vào để xem chi tiết nội dung thông báo

Nhấn vào để xem chi tiết nội dung

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn