Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Nhấn vào liên kết dưới đây để xem toàn văn quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên

Nhấn vào để xem

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn