Đổi tên TT Dịch vụ và Chuyển giao Công nghệ thành TT Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ

Quyết định Đổi tên TT Dịch vụ và Chuyển giao Công nghệ thành TT Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụNhấn vào để xem nội dung Quyết định

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn