NHỮNG MỐC THỜI GIAN SINH VIÊN KHÓA 43 CẦN BIẾT
Ghi chú:
                 - Sinh viên khám sức khỏe tại nhà học B1; Thời gian từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 hoặc từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.
                 - Khi đi mang theo 01 tấm ảnh 4x6biên nhận nộp hồ sơ để nhận phiếu Khám sức khỏe.
                 
STT Mă ngành Tên ngành Tên đơn vị quản lư Nhóm sinh hoạt Thời gian sinh hoạt đầu khóa (Xem thông báo)      Thời gian khám sức khỏe (Thực hiện sau khi sinh viên đă nộp hồ sơ nhập học) Thời gian sinh hoạt tại Trung tâm học liệu (Xem thông báo) Ghi chú
1 52140202 Giáo dục tiểu học Khoa Sư phạm N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
2 52140204 Giáo dục công dân Khoa Khoa học Chính trị N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
3 52140206 Giáo dục thể chất BM.Giáo dục thể chất N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
4 52140209 Sư phạm Toán học Khoa Sư phạm N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
5 52140210 SP. Tin học Khoa Sư phạm N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
6 52140211 Sư phạm Vật lư Khoa Sư phạm N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
7 52140212 Sư phạm Hóa học Khoa Sư phạm N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
8 52140213 Sư phạm Sinh học Khoa Sư phạm N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
9 52140217 Sư phạm Ngữ văn Khoa Sư phạm N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
10 52140218 Sư phạm Lịch sử Khoa Sư phạm N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
11 52140219 Sư phạm Địa lư Khoa Sư phạm N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
12 52140231 SP. Tiếng Anh Khoa Ngoại ngữ N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
13 52140233 SP. Tiếng Pháp Khoa Ngoại ngữ N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
14 52220113 Việt Nam học Khoa Khoa học Xă hội và Nhân văn N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
15 52220201 Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
16 52220203 Ngôn ngữ Pháp Khoa Ngoại ngữ N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
17 52220301 Triết học Khoa Khoa học Chính trị N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
18 52220330 Văn học Khoa Khoa học Xă hội và Nhân văn N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
19 52310101 Kinh tế Khoa Kinh tế N25 28/08/2017 27/08/2017 Chiều 29/08/2017  
20 52310201 Chính trị học Khoa Khoa học Chính trị N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
21 52310301 Xă hội học Khoa Khoa học Xă hội và Nhân văn N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
22 52320201 Thông tin học Khoa Khoa học Xă hội và Nhân văn N24 27/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
23 52340101 Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế N25 28/08/2017 27/08/2017 Chiều 29/08/2017  
24 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khoa Kinh tế N25 28/08/2017 27/08/2017 Chiều 29/08/2017  
25 52340115 Marketing Khoa Kinh tế N25 28/08/2017 27/08/2017 Chiều 29/08/2017  
26 52340120 Kinh doanh quốc tế Khoa Kinh tế N25 28/08/2017 27/08/2017 Chiều 29/08/2017  
27 52340121 Kinh doanh thương mại Khoa Kinh tế N25 28/08/2017 27/08/2017 Chiều 29/08/2017  
28 52340201 Tài chính - Ngân hàng Khoa Kinh tế N25 28/08/2017 27/08/2017 Chiều 29/08/2017  
29 52340301 Kế toán Khoa Kinh tế N25 28/08/2017 27/08/2017 Chiều 29/08/2017  
30 52340302 Kiểm toán Khoa Kinh tế N25 28/08/2017 27/08/2017 Chiều 29/08/2017  
31 52380101 Luật Khoa Luật N28 31/08/2017 28/08/2017 Chiều 29/08/2017  
32 52420101 Sinh học Khoa Khoa học Tự nhiên N26 29/08/2017 26/08/2017 Sáng 31/08/2017  
33 52420201 Công nghệ sinh học Viện NC&PT Công nghệ Sinh học N29 01/09/2017 26/08/2017 Chiều 29/08/2017  
34 52420203 Sinh học ứng dụng Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng N26 29/08/2017 27/08/2017 Sáng 30/08/2017  
35 52440112 Hóa học Khoa Khoa học Tự nhiên N26 29/08/2017 26/08/2017 Sáng 31/08/2017  
36 52440301 Khoa học môi trường Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên N29 01/09/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
37 52440306 Khoa học đất Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng N26 29/08/2017 27/08/2017 Sáng 30/08/2017  
38 52460112 Toán ứng dụng Khoa Khoa học Tự nhiên N26 29/08/2017 26/08/2017 Sáng 31/08/2017  
39 52480101 Khoa học máy tính K.Công nghệ Thông tin &Truyền thông N29 01/09/2017 29/08/2017 Sáng 30/08/2017  
40 52480102 Truyền thông và mạng máy tính K.Công nghệ Thông tin &Truyền thông N29 01/09/2017 29/08/2017 Sáng 30/08/2017  
41 52480103 Kỹ thuật phần mềm K.Công nghệ Thông tin &Truyền thông N29 01/09/2017 29/08/2017 Sáng 30/08/2017  
42 52480104 Hệ thống thông tin K.Công nghệ Thông tin &Truyền thông N29 01/09/2017 29/08/2017 Sáng 30/08/2017  
43 52480201 Công nghệ thông tin K.Công nghệ Thông tin &Truyền thông N29 01/09/2017 29/08/2017 Sáng 30/08/2017  
44 52510401 CN Kỹ thuật hóa học Khoa Công nghệ N27 30/08/2017 28/08/2017 Sáng 31/08/2017  
45 52510601 Quản lư công nghiệp Khoa Công nghệ N27 30/08/2017 28/08/2017 Sáng 31/08/2017  
46 52520103 Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ N27 30/08/2017 28/08/2017 Sáng 31/08/2017  
47 52520114 Kỹ thuật cơ điện tử Khoa Công nghệ N27 30/08/2017 28/08/2017 Sáng 31/08/2017  
48 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử Khoa Công nghệ N27 30/08/2017 28/08/2017 Sáng 31/08/2017  
49 52520207 Kỹ thuật điện tử truyền thông Khoa Công nghệ N27 30/08/2017 28/08/2017 Sáng 31/08/2017  
50 52520214 Kỹ thuật máy tính Khoa Công nghệ N27 30/08/2017 28/08/2017 Sáng 31/08/2017  
51 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khoa Công nghệ N27 30/08/2017 28/08/2017 Sáng 31/08/2017  
52 52520309 Kỹ thuật vật liệu Khoa Công nghệ N27 30/08/2017 28/08/2017 Sáng 31/08/2017  
53 52520320 Kỹ thuật môi trường Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên N29 01/09/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
54 52520401 Vật lư kỹ thuật Khoa Khoa học Tự nhiên N26 29/08/2017 26/08/2017 Sáng 31/08/2017  
55 52540101 Công nghệ thực phẩm Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng N26 29/08/2017 27/08/2017 Sáng 30/08/2017  
56 52540104 Công nghệ sau thu hoạch Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng N26 29/08/2017 27/08/2017 Sáng 30/08/2017  
57 52540105 Công nghệ chế biến thủy sản Khoa Thủy sản N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
58 52580201 Kỹ thuật công tŕnh xây dựng Khoa Công nghệ N27 30/08/2017 28/08/2017 Sáng 31/08/2017  
59 52580202 Kỹ thuật công tŕnh thủy Khoa Công nghệ N27 30/08/2017 28/08/2017 Sáng 31/08/2017  
60 52580205 Kỹ thuật xây dựng công tŕnh giao thông Khoa Công nghệ N27 30/08/2017 28/08/2017 Sáng 31/08/2017  
61 52580212 Kỹ thuật tài nguyên nước Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên N29 01/09/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
62 52620105 Chăn nuôi Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng N26 29/08/2017 27/08/2017 Sáng 30/08/2017  
63 52620109 Nông học Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng N26 29/08/2017 27/08/2017 Sáng 30/08/2017  
64 52620110 Khoa học cây trồng Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng N26 29/08/2017 27/08/2017 Sáng 30/08/2017  
65 52620112 Bảo vệ thực vật Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng N26 29/08/2017 27/08/2017 Sáng 30/08/2017  
66 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng N26 29/08/2017 27/08/2017 Sáng 30/08/2017  
67 52620115 Kinh tế nông nghiệp Khoa Kinh tế N25 28/08/2017 27/08/2017 Chiều 29/08/2017  
68 52620116 Phát triển nông thôn Viện NCPT Đồng bằng SCL N25 28/08/2017 26/08/2017 Sáng 29/08/2017  
69 52620205 Lâm sinh Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên N29 01/09/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
70 52620301 Nuôi trồng thủy sản Khoa Thủy sản N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
71 52620302 Bệnh học thủy sản Khoa Thủy sản N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
72 52620305 Quản lư nguồn lợi thủy sản Khoa Thủy sản N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
73 52640101 Thú y Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng N26 29/08/2017 27/08/2017 Sáng 30/08/2017  
74 52720403 Hóa dược Khoa Khoa học Tự nhiên N26 29/08/2017 26/08/2017 Sáng 31/08/2017  
75 52850101 Quản lư tài nguyên và môi trường Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên N29 01/09/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
76 52850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Khoa Kinh tế N25 28/08/2017 27/08/2017 Chiều 29/08/2017  
77 52850103 Quản lư đất đai Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên N29 01/09/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
78 52220113H Việt Nam học Khoa Phát triển Nông thôn N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
79 52220201H Ngôn ngữ Anh Khoa Phát triển Nông thôn N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
80 52340101H Quản trị kinh doanh Khoa Phát triển Nông thôn N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
81 52340120C Kinh doanh Quốc tế - CLC Khoa Kinh tế N25 28/08/2017 27/08/2017 Chiều 29/08/2017  
82 52380101H Luật Khoa Phát triển Nông thôn N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
83 52420201T Công nghệ sinh học - CTTT Viện NC&PT Công nghệ Sinh học N29 01/09/2017 26/08/2017 Chiều 29/08/2017  
84 52480201C Công nghệ Thông tin - CLC K.Công nghệ Thông tin &Truyền thông N29 01/09/2017 29/08/2017 Sáng 30/08/2017  
85 52480201H Công nghệ thông tin Khoa Phát triển Nông thôn N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
86 52510401C Công nghệ Kỹ thuật hóa học - CLC Khoa Công nghệ N27 30/08/2017 28/08/2017 Sáng 31/08/2017  
87 52580201H Kỹ thuật công tŕnh xây dựng Khoa Phát triển Nông thôn N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
88 52620102H Khuyến nông Khoa Phát triển Nông thôn N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
89 52620109H Nông học Khoa Phát triển Nông thôn N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
90 52620114H Kinh doanh nông nghiệp Khoa Phát triển Nông thôn N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
91 52620115H Kinh tế nông nghiệp Khoa Phát triển Nông thôn N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
92 52620301H Nuôi trồng thủy sản Khoa Phát triển Nông thôn N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017  
93 52620301T Nuôi trồng thủy sản - CTTT Khoa Thủy sản N28 31/08/2017 29/08/2017 Chiều 30/08/2017