K HIỆU PHNG HỌC CỦA TỪNG DY NH HỌC

+ Cc phng học l thuyết.

..../A1: Cc phng học thuộc dy nh học A1.

..../A3: Cc phng học thuộc dy nh học A3.

..../B1: Cc phng học thuộc dy nh học B1.

..../C1: Cc phng học thuộc dy nh học C1.

..../C2: Cc phng học thuộc dy nh học C2.

..../KH: Cc phng học thuộc dy nh học Khoa khoa học tự nhin.

..../KT: Cc phng học thuộc dy nh học Khoa Kinh tế - QTKD.

..../MT: Cc phng học thuộc dy nh học Khoa khoa học chnh trị.

..../XH: Cc phng học thuộc dy nh học Khoa khoa học X hội NV.

..../DB: Cc phng học thuộc dy nh học Khoa Dự bị dn tộc.

..../CN: Cc phng học thuộc dy nh học Khoa Cng nghệ.

..../TS : Cc phng học thuộc dy nh học Khoa Thủy sản.

..../DI: Cc phng học thuộc dy nh học Khoa Cng nghệ Thng tin & TT.

..../NN: Cc phng học thuộc dy nh học Khoa Nng nghiệp v SHUD.

..../SH: Cc phng học thuộc dy nh học Viện Nghin cứu v pht triển CNSH.

...MTN: Cc phng học thuộc dy nh học Khoa Mi trường Ti nguyn TN.

..../HA: Cc phng học thuộc dy nh học Khoa Pht triển nng thn.

....HL: Cc phng học thuộc dy nh học Trung tm học liệu.

..../D1 hoặc /D2: Cc phng học thuộc dy nh học Nh Điều hnh Đai học CT

TTGDQP: Cc phng học thuộc Trung tm Gio dục Quốc phng ở Khu Ha An (Hậu Giang).

 

+ Cc phng thực tập thuộc Khoa Khoa học tự nhin, bao gồm:

- H2-KH1, H2-KH2, H3-KH1, H3-KH2, HPTICH,: Cc phng Thực tập Ha học đại cương.

- L1-KH1, L1-KH2, L2-KH1, L2-KH2: Cc phng Thực tập Vật l‎ đại cương.

- SH4, SH5, TNSINH: Cc phng Thực tập Sinh học đại cương.

 

+ Cc phng thực tập Tin học Đại cương thuộc Khoa Cng nghệ thng tin & TT, bao gồm:

- TH-KH1, TH-KH2, TH-KH3, TH-KH4, TH-KH5: Cc phng Thực tập Tin học đại cương.