BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Số:   54/ĐHCT-ĐT                                            Cần Thơ, ngày 28  tháng 8  năm 2015

V/v Hướng dẫn Sinh viên khóa 41 xin miễn,

công nhận điểm, rút học phần học kỳ 1, 2015-2016.

 

                         Kính gửi:

                                       - Lănh đạo các đơn vị;

 - Cố vấn học tập (CVHT), Sinh viên (SV) các lớp khóa 41.

 

           SV khóa 41 được bố trí học cố định một số học phần trong học kỳ 1, 2015-2016. Tuy nhiên, một số SV đă hoàn thành một hoặc toàn bộ các học phần này ở những chương tŕnh đào tạo khác.

           Căn cứ Quyết định số 5624/QĐ-ĐHCT ngày 20/10/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ về việc Qui định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương tŕnh đào tạo bậc đại học hệ chính quy;

           Căn cứ Qui định về công tác học vụ đang áp dụng, Trường hướng dẫn các SV khóa 41 có nhu cầu miễn, công nhận điểm, rút  học phần như sau:

            1. SV có nhu cầu phải làm “Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm M” (đối với các trường hợp có các loại chứng chỉ) hoặc “Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần” (đối với các trường hợp đă hoàn thành học phần trong một chương tŕnh đào tạo khác) theo mẫu có trên WEBSITE.  

            2. SV nộp đơn và các loại giấy tờ có liên quan cho CVHT để được xem xét và kư duyệt. Thời gian thực hiện từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/10/2015.

            3. CVHT tập hợp nhu cầu của SV trong lớp tŕnh Tổ Xét miễn và công nhận điểm học phần (Tổ xét miễn) của đơn vị xét duyệt chấp thuận. Tổ Xét miễn tŕnh lănh đạo đơn vị kư duyệt và chuyển “Biên bản xét miễn và công nhận điểm học phần” của đơn vị cho Pḥng Đào tạo trước ngày 16/10/2015.

           4. Pḥng Tài vụ sẽ thực hiện hoàn trả học phí số tín chỉ được miễn hoặc công nhận điểm (đối với các ngành có thu học phí) theo lớp thông qua đại diện được ủy quyền, từ ngày 26/10/2015 đến ngày 29/10/2015.

           5. Đối với SV có nhu cầu rút học phần viết đơn theo mẫu (có trên WEBSITE) tŕnh CVHT duyệt, nộp đơn trực tiếp tại Pḥng Đào tạo để được giải quyết trước ngày 02/10/2015 (SV sẽ không được hoàn phần học phí đối với các học phần xin rút).

 

            Đề nghị Lănh đạo các đơn vị thông báo đến CVHT, SV khóa 41 thuộc Khoa quản lư có nhu cầu thực hiện đúng qui định này.

 

           Kính chào trân trọng./.

                                                           

                                                                                                  TL.HIỆU TRƯỞNG                                                                                                   

  Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PH̉NG ĐÀO TẠO

-Như kính gửi;                                                                                                      

-Lưu VT (PĐT).

                                                                                                           (Đă kư)

 

 

                                                                                                     Nguyễn Minh Trí