BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Số:    53/ĐHCT-ĐT                                Cần Thơ, ngày   18  tháng 8  năm 2015

V/v Mở lại website nhập kế hoạch học tập.

 

                                     Kính gửi:  - Lănh đạo các đơn vị;

                                                      - Cố vấn học tập (CVHT) các lớp;

                                                      - Sinh viên (SV) trong toàn trường.

 

             Hiện nay, công tác đăng kư học phần của học kỳ 1, năm học 2015-2016 đă hoàn thành. Để chuẩn bị cho việc đăng kư học phần các học kỳ kế tiếp, SV khóa mới phải nhập kế hoạch học tập (KHHT) toàn khóa, một số SV khóa cũ có nhu cầu điều chỉnh lại KHHT, Trường thông báo mở lại Website cho SV thực hiện, cụ thể:

             + SV khóa 40 về trước có nhu cầu điều chỉnh KHHT: thực hiện từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 13/9/2015.

             + SV khóa 41 nhập KHHT toàn khóa: thực hiện từ 7g30 ngày 14/9/2015 đến 17g00 ngày 04/10/2015.

Lưu ư đối với khóa mới 41:

- CVHT cần tư vấn và hướng dẫn sinh viên nhập nhu cầu học tập của ḿnh trên WEBSITE dựa vào chương tŕnh đào tạo đă công bố. Có thể định hướng trước cho SV những học phần cần nhập cho học kỳ 2, 2015-2016, c̣n những học kỳ khác sẽ bổ sung vào đợt 1 năm 2016 (tháng 02/2016).

- Các ngành có tuyển nguyện vọng 2, CVHT cần hướng dẫn bổ sung cho sinh viên trong thời gian sớm nhất có thể.

           Sau thời gian trên, Trường sẽ khóa dữ liệu và lập kế hoạch mở lớp cho học kỳ 2, năm học 2015-2016.

           Đề nghị các đơn vị thông báo đến CVHT, SV các lớp chuyên ngành để tiến hành điều chỉnh và nhập KHHT đúng thời gian quy định.

 

           Kính chào trân trọng./.

             

 

                                                                                                       TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               TRƯỞNG PH̉NG ĐÀO TẠO

 

 

Nơi nhận:                    

 - như Kính gửi;                                                                                         (Đă kư)

 - TT TT&QTM;

 - TT CNPM ;                                                                                       

 - Lưu ĐT.                                                                                        Nguyễn Minh Trí