TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Kết quả học bổng Odon Vallet năm 2017

Ban điều hành học bổng Vallet sẽ tổ chức buổi lễ phát học bổng cho các sinh viên nêu trên như sau:

            * Thời gian: từ 07 giờ 00, ngày 08/9/2017 (Thứ Sáu)

            * Địa điểm: Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, số 07 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Trường sẽ tổ chức 01 chuyến xe cho các em cùng lên Thành phố Hồ Chí Minh để nhận học bổng. Cụ thể như sau:

            * Thời gian tập trung: 03 giờ 00, ngày 08/9/2017;

            * Địa điểm tập trung: Cổng B - Tổ Bảo vệ - Khu 2.

Xem chi tiết thông báo

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN